Späť

Reklamačný poriadok

Spoločnosť M&E Solutions s.r.o., so sídlom Mlynské nivy 18690/80b, 821 05 Bratislava, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, vložka číslo: 40391/T, IČO: 51009978, DIČ: 2120564490 (ďalej „Poskytovateľ“) vydáva tento Reklamačný poriadok v súlade s ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov. Účelom Reklamačného poriadku je informovať podnikateľa (právnickú osobu zapísanú v obchodnom registri alebo fyzickú osobu podnikajúcu na základe živnostenského oprávnenia, ďalej len „Prevádzka“) o podmienkach a spôsobe reklamácie služby Visblee, ktorú Prevádzka využíva výlučne len s príslušenstvom špecifikovaných v ustanoveniach Časti II. Obchodných podmienok, vrátane údajov o tom, kde a akým spôsobom možno reklamáciu uplatniť a o vykonaní záručných opráv.

 1. Poskytovateľ zodpovedá za chyby príslušenstva a Prevádzka je povinná reklamáciu bezodkladne uplatniť u Poskytovateľa podľa platného reklamačného poriadku.
 2. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje tento Reklamačný poriadok zverejnený na internetovej stránke Poskytovateľa www.visblee.sk. Prevádzka zakliknutím políčka pred odoslaním objednávky Poskytovateľovi potvrdzuje, že si Reklamačný poriadok prečítala a v celom rozsahu s ním súhlasí a zároveň potvrdzuje, že bola riadne informovaná o podmienkach a spôsobe reklamácie príslušenstva vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv.
 3. Zmluvné strany sa dohodli, že záručná doba na príslušenstvo je v trvaní 24 mesiacov (pokiaľ nie je pre jednotlivé prípady stanovená iná záručná doba) a začína plynúť odo dňa prebratia príslušenstva Prevádzkou.
 4. Reklamačný poriadok sa vzťahuje len na príslušenstvo podľa Časti II., ods.1, bod 2, v technickej špecifikácii uverejnenej na webovej stránke Poskytovateľa, zakúpené Prevádzkou od Poskytovateľa vo forme elektronického obchodu na webovej stránke Poskytovateľa.
 5. Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný len pre príslušenstvo podľa Časti II., ods. 1, bod 2.
 6. Reklamačný poriadok sa nevzťahuje na samostatné služby Poskytovateľa, ktoré používa Prevádzka bez príslušenstva.
 7. Prevádzka má právo uplatniť si počas záručnej doby u Poskytovateľa zodpovednosť za vady príslušenstva, ktoré vykazuje chyby, za ktoré zodpovedá výrobca, dodávateľ alebo Poskytovateľ.
 8. Prevádzka je povinná vykonať prehliadku príslušenstva pri prevzatí príslušenstva. Pokiaľ tak neurobí, môže uplatniť nároky z chýb zistených pri tejto prehliadke, ak sa preukáže, že tieto chyby malo príslušenstvo už v čase prevzatia príslušenstva.
 9. Ak príslušenstvo vykazuje vady, Prevádzka má právo uplatniť reklamáciu v sídle alebo pracovisku Poskytovateľa tak, že doručí príslušenstvo na adresu Mlynské nivy 18690/80b, 821 05 Bratislava spolu s vyplneným formulárom na uplatnenie reklamácie. Prevádzka je povinná vo formulári presne označiť druh a rozsah vád príslušenstva. Reklamačné konanie príslušenstva začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:
  • a. Doručenie vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie od Prevádzky Poskytovateľovi
  • b. Doručenie reklamovaného príslušenstva od Prevádzky Poskytovateľovi
  • c. Doručenie prístupových kódov, hesiel a pod. k príslušenstvu Prevádzky Poskytovateľovi

  Poskytovateľ odporúča Prevádzke zásielku poistiť. Príslušenstvo zaslané na dobierku Poskytovateľ nepreberá.

 10. Poskytovateľ má povinnosť prijať reklamáciu v sídle alebo na pracovisku.
 11. Prevádzka je povinná reklamovať chyby príslušenstva u Poskytovateľa bez zbytočného odkladu, inak Prevádzke zaniká právo voči Poskytovateľovi na bezplatné odstránenie chyby.
 12. Poskytovateľ vydá Prevádzke potvrdenie o uplatnení reklamácie príslušenstva vo vhodnej forme zvolenej Poskytovateľom, napr. vo forme emailu alebo v písomnej podobe, v ktorej je povinný presne označiť chyby tovaru.
 13. Záručná doba sa nevzťahuje na chyby, o ktorých bola Prevádzka Poskytovateľom v dobe uzatvárania zmluvy upozornená, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musela vedieť.
 14. Poskytovateľ môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
 15. Nárok na bezplatnú záručnú dobu zaniká:
  • a. Nepredložením záručného listu, nekompletnosť príslušenstva alebo dokumentácie príslušenstva

  • b. Neoznámením zjavných chýb pri prevzatí príslušenstva

  • c. Uplynutím záručnej doby príslušenstva

  • d. Mechanickým poškodením príslušenstva spôsobeným Prevádzkou

  • e. Používaním príslušenstva v podmiekach, ktoré nezodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu

  • f. Neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o príslušenstvo

  • g. Poškodením príslušenstva nadmerním zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii

  • h. Všeobecnýi zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predmismi platnými v SR

  • i. Poškodením príslušenstva neodvrátiteľnýi a/alebo nepredvídateľnými udalosťami

  • j. Poškodením príslušenstva náhodnou skazou a náhodným zhoršením

  • k. Neodbornými zásahmi, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosferickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci

  • l. Zásahom do príslušenstva k tomu neoprávnenej osoby

 16. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci spôsobené používaním, Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu.
 17. Poskytovateľ je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
  • a. Odovzdaním opraveného príslušenstva

  • b. Výmenou príslušenstva

  • c. Vrátením kúpnej ceny

  • d. Vyplatením primeranej zľavy z ceny príslušenstva

  • e. Písomnou výzvou na prevzatie Poskytovateľom určeného plnenia

  • f. Odôvodneným zamietnutím reklamácie príslušenstva

 18. Poskytovateľ je povinný o spôsobe určenia spôsobu vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie Prevádzke vydať písomný doklad najneskôr do 60 dní odo dňa uplatnenia reklamácie prostredníctvom poštovej alebo kuriérskej alebo donáškovej služby, alebo prostredníctvom emailu.
 19. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej Prevádzka nemohla používať príslušenstvo z dôvodu záručnej opravy príslušenstva.
 20. V prípade výmeny príslušenstva za nové dostane Prevádzka doklad, na ktorom bude uvedené vymenené príslušenstvo, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny príslušenstva za nové, začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového prislušenstva Prevádzkou, ale iba na nové Príslušenstvo.
 21. Prevádzka má právo na výmenu príslušenstva len vtedy, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neúmerné. O tom, či je vada úmerná, rozhodne autorizované servisné stredisko a to formou písomného posúdenia tejto vady.
 22. Poskytovateľ môže Prevádzke poskytnúť na dobu posudzovania vady alebo záručnej opravy príslušenstva dočasné príslušenstvo a tak pomôcť zabezpečiť chod Prevádzky počas dobu posudzovania vady alebo záručnej opravy príslušenstva.
 23. Všetky záručné opravy sú v prípade, ak do času ich uplatnenia nezanikol nárok na uplatnenie záruky podľa Časti II., ods. 7, bod 15 týchto obchodných podmienok
 24. Upozornenia v súvislosti s reklamáciou: Príslušenstvo doručené na reklamáciu obsahujúce prístupové heslá do systému môže byť vrátené bez opravy nakoľko nie je možná reinštalácia systému zariadenia a odstránenie systémovej poruchy. Prevádzka je povinná dané heslá uviesť pri podaní reklamácie, alebo ich odstrániť pred doručením na reklamáciu. Reklamáciu nie je možné vybaviť bez odstránenia hesiel príslušenstva. V prípade, že je výrobok prihlásený na lokalizačnú službu, je potrebné najskôr zariadenie odhlásiť z danej služby. Pokiaľ bude zistené blokovanie prístupu po prevzatí reklamácie Poskytovateľom, alebo servisným strediskom, bude ako začiatok reklamačného konania braný dátum od dodania prístupových kódov Prevádzkou. Odporúčame Prevádzke pred odovzdaním zariadenia na reklamáciu odstrániť aplikácie ako napr. sociálne siete, alebo fotografie a pod.

 25. V Bratislave, dňa 8.6.2021 M&E Solutions s.r.o.

Prihlásenie

Vaše termíny už čakajú.

Nemáte účet? Zaregistrujte sa teraz.

Zabudnuté heslo?