Späť

Všeobecné podmienky používania

Prevádzkovateľom internetových stránok www.visblee.sk je spoločnosť M&E Solutions s.r.o., so sídlom Mlynské nivy 18690/80b, 821 05 Bratislava, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 40391/T, IČO: 51009978, kontaktné tel. č.: +421 944 034 040, adresa el. pošty: [email protected] (ďalej len „Poskytovateľ“) Prevádzkovateľ vydáva tieto podmienky používania pre prístup a využívanie webových stránok www.visblee.sk

I. Úvodné ustanovenia

Poskytovateľ prevádzkuje a spravuje webovú aplikáciu pre online booking služieb na svojich internetových stránkach www.visblee.sk (ďalej len „Visblee“). Poskytovateľ poskytuje službu Visblee podnikateľom (ďalej len „Prevádzka“) a umožňuje Prevádzke online booking svojich služieb tretími osobami (ďalej len „Zákazník“).

Podnikateľom sa na účely týchto Podmienok používania rozumie osoba zapísaná v obchodnom registri; osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia; osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov; fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

Zákazníkom sa na účely týchto Podmienok používania rozumie fyzická osoba, spotrebiteľ.

Poskytovateľ poskytuje službu prostredníctvom webového rozhrania Prevádzke, pričom Prevádzkaa jeho služby sú na webovej stránke Poskytovateľa vždy zverejnené spolu s jeho obchodným názvom a kontaktnými údajmi – adresa prevádzky, telefonický kontakt, adresa el. pošty, webová adresa ak ich Prevádzka má.

Tieto Podmienky používania bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti Poskytovateľa a Zákazníka.

II. Zodpovednosti Zákazníka a Poskytovateľa

Zákazník potvrdzuje, že sa pred prvým použitím webovej aplikácie Visblee ako aj pred prvým bookingom služby prostredníctvom webovej aplikácie Visblee alebo pred registráciou a vytvorením užívateľského účtu na stránke www.visblee.sk riadne oboznámil s aktuálnym znením Všeobecných podmienok používania, tieto akceptuje a zaväzuje sa nimi riadiť a tieto dodržiavať.

Zákazník užíva webovú aplikáciu Visblee bezplatne.

Poskytovateľ od Zákazníka nevyžaduje žiadne platby za svoje služby a ani za služby Prevádzky, ktoré sú zverejnené na webovej stránke Poskytovateľa.

Zákazník voči Poskytovateľovi prehlasuje a zaručuje sa, že i) spĺňa podmienky, ak sú tieto pri konkrétnej ponuke služby Prevádzky vyžadované; ii) všetky údaje, ktoré poskytuje Poskytovateľovi, či Prevádzke, sú pravdivé, úplné, presné a správne; iii) sa pred začiatkom používania webovej aplikácie Visblee dôkladne oboznámil s týmito Všeobecnými podmienkami používania, a rovnako i tak so všetkými ďalšími podmienkami, na ktoré je prípadne týmito Všeobecnými podmienkami používania odkazované, že týmto podmienkam úplne rozumie a súhlasí s nimi; iv) bude používať webovú aplikáciu Visblee, bookovať prostredníctvom nej služby Prevádzky, hodnotiť a prípadne vkladať príspevky do diskusií prostredníctvom nie viac ako jedného užívateľského účtu; v prípade oprávneného podozrenia, že Zákazník vytvoril a užíva viac užívateľských účtov, má Poskytovateľ právo tieto účty zablokovať a zmazať; v)bude prostredníctvom webovej aplikácie Visblee bookovať len toľko služieb Prevádzky, koľko je schopný vo vlastnom mene využiť; v prípade oprávneného podozrenia, že Zákazník zabookoval jeho potrebe neúmerné množstvo služieb, prípadne vytvoril pre tento účel viac ako jeden užívateľský účet a tým spôsobil alebo mohol spôsobiť škodu Prevádzke, má Poskytovateľ právo jeho účet trvale zablokovať a zmazať; vi) nebude vkladať na stránku Visblee do diskusie príspevky, ktoré by mali urážlivý, diskriminačný alebo inak nevhodný obsah; vii)využije všetky dostupné prostriedky, aby Prevádzku včas upozornil alebo ho oboznámil s tým, že termín zabookovaný prostredníctvom webovej aplikácie Visblee nevyužije. Prostredníctvom svojho užívateľského účtu má možnosť v časovom limite stanovenom Prevádzkou svoj termín presunúť alebo zrušiť; viii) berie na vedomie, že časté rušenie zabookovaných služieb Prevádzky znižuje jeho dôveryhodnosť a preto Poskytovateľ môže kedykoľvek a to aj bez odôvodneného podozrenia, že Zákazník tak koná vedome za účelom poškodenia Prevádzky, na žiadosť Prevádzky užívateľský účet Zákazníka dočasne alebo trvalo zablokovať.

Poskytovateľ nezodpovedá za uvedenie nesprávnych údajov Zákazníkom a za škodu tým spôsobenú.

Zákazník je povinný pri užívaní webovej aplikácie Visblee dodržiavať právne predpisy, je povinný vždy rešpektovať práva Poskytovateľa aj tretích osôb, najmä pri nakladaní s autorskými dielami a inými predmetmi práv duševného vlastníctva.

Zákazník najmä nesmie i) užívať webovú aplikáciu Visblee v rozpore s týmito Podmienkami používania; ii) komerčne užívať ktorúkoľvek časť webovej aplikácie Visblee spôsobom, ktorý poškodí Poskytovateľa a/alebo Prevádzku; iii)získavať prihlasovacie údaje iných Zákazníkov; iv) zneužívať, blokovať, modifikovať alebo inak meniť akúkoľvek súčasť webovej aplikácie Visblee, alebo sa čo len pokúsiť narušiť stabilitu, chod alebo dáta webovej aplikácie Visblee; v) používať mechanizmy, programové vybavenie alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku webovej aplikácie Visblee alebo Prevádzky. Webovú aplikáciu Visblee je možné užívať len v rozsahu, ktorý nie je na úkor práv ostatných zákazníkov alebo Poskytovateľa, a ktorý je v súlade s jeho určením a technickými možnosťami.

Zákazník sa bez ohľadu na iné ustanovenia týchto Všeobecných podmienok používania zaväzuje, že i) nebude používať webovú aplikáciu Visblee, pokiaľ by jeho použitím zo strany Zákazníka došlo k porušeniu právnych predpisov; ii) pokiaľ má menej než 18 rokov, nebude využívať také služby webovej aplikácie Visblee, u ktorých je podmienkou pre užívanie minimálny vek 18 rokov, pričom takéto služby sú identifikované v popise služby so symbolom 18+ alebo iným symbolom rovnakého významu.

V prípade porušenia akejkoľvek povinnosti Zákazníka, nepravdivosti vyhlásenia, či prehlásenia Zákazníka uvedenom v tomto článku Všeobecných podmienok používania, zodpovedá Zákazník Poskytovateľovi za akúkoľvek škodu, ktorá Poskytovateľovi v tomto dôsledku vznikne.

III.Podmienky používania Zákazníkom

Zákazník užíva webovú aplikáciu Visblee bezplatne.

Poskytovateľ od Zákazníka nevyžaduje žiadne platby za svoje služby a ani za služby Prevádzky, ktoré sú zverejnené na webovej stránke Poskytovateľa.

Prevádzka má na webovej stránke Visblee zverejnenú ponuku svojich služieb s možnosťou online bookingu v dátume a čase, kedy je možné služby v Prevádzke využiť. Ak sa Prevádzka rozhodne k svojim službám zverejniť aj ceny za služby (napr. v názve služby, v krátkom popise služby, popise služby, popise prevádzky Poskytovateľa, prípadne inou formou), ceny sú vedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

Ak má Zákazník záujem bookovať služby Prevádzky prostredníctvom webovej aplikácie Visblee zvolí vhodný termín využitia služby Prevádzky, zvolí zamestnanca alebo pracovisko (ak ho Prevádzka uviedola v súvislosti so službou) a vyplní všetky požadované údaje pri bookingu – meno a priezvisko, telefónne číslo, adresu elektronickej pošty, počet bookovaných miest (ak je služba určená pre viac ako jedného Zákazníka) a poznámku (ak ju Prevádzkavyžaduje). Po potvrdení údajov je Zákazníkovi záväzne vytvorený termín v Prevádzke. Zadané údaje je možné meniť pomocou príslušných elektronických funkcii a tlačidiel (napr. funkcia tlačidla Späť pri bookingu služby).

Všetky takto bookované služby v Prevádzke sa Zákazníkovi zhromažďujú vo svojom užívateľskom účte, do ktorého sa prihlási pomocou prihlasovacích údajov, ktoré zadal pri registrácii na stránke Poskytovateľa. Vo svojom užívateľskom účte môže Zákazník svoje termíny prezerať, presúvať alebo rušiť (ak mu to Prevádzkou zadaný časový limit umožňuje), prezerať históriu minulých termínov a meniť údaje zadané pri registrácii vrátane prihlasovacích údajov.

Prevádzka môže bookované služby Zákazníka presunúť alebo zrušiť prostredníctvom svojho účtu. O presune alebo zrušení termínu Zákazníka Prevádzkou je Zákazník automaticky upozornený prostredníctvom elektronickej pošty na adresu, ktorú zadal pri registrácii na stránke Poskytovateľa a prostredníctvom upozornenia vo svojom užívateľskom účte.

Zákazník berie na vedomie, že náklady, ktoré mu vzniknú pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s bookovaním služby prostredníctvom webovej aplikácie Visblee, ako sú náklady na internetové pripojenie, náklady na prípadné telefonické hovory, prípadne zasielanie SMS správ, stiahnutie elektronických aplikácii a iné, si Zákazník hradí sám a to podľa dohodnutých podmienok s dodávateľmi týchto služieb pre Zákazníka.

Prevádzkou je Zákazník automaticky upozornený prostredníctvom elektronickej pošty na adresu, ktorú zadal pri registrácii na Visblee a prostredníctvom upozornenia vo svojom užívateľskom účte.

Zákazník berie na vedomie, že náklady, ktoré mu vzniknú pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s bookingom služby prostredníctvom webovej aplikácie Visblee.

IV. Záverečné ustanovenia

Prístup do webovej aplikácie Visblee a používanie Visblee je pre Zákazníka bezplatné. Zákazník však sám znáša svoje vlastné náklady, ktoré mu vzniknú v súvislosti s realizáciou prístupu a používania webovej aplikácie Visblee.sk (t.j. náklady na internetové pripojenie a iné), ktoré si hradí Zákazník sám a to podľa dohodnutých podmienok s dodávateľmi takýchto služieb pre Zákazníka.

Poskytovateľ nezaručuje neprerušený prístup na webovú stránku, ani bezpečnosť a bezchybnosť Visblee. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú Zákazníkom pri realizácii prístupu a užívaní Visblee, vrátane prípadnej škody vzniknutej pri sťahovaní dát uverejnených na stránke Visblee, škody spôsobené prerušením prevádzky, poruchou webovej aplikácie Visblee, počítačovými vírusmi, škodou v dôsledku straty dát, zisku, neoprávneného prístupu k prenosom a dátam Zákazníkov, či škody vzniknuté v súvislosti s využitím informácií zverejnených na stránke Visblee. Kliknutím na niektoré odkazy na stránke Visblee môže dôjsť k opusteniu stránky Visblee a k presmerovaniu na webové stránky tretích subjektov. Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek obmedziť alebo ukončiť prístup Zákazníka na stránku Visblee. Zákazník nesie zodpovednosť za škody vzniknuté neoprávneným zásahom Zákazníka do webovej aplikácie Visblee alebo systému, ktorý realizuje prenos z aplikácie Visblee tretím osobám.

Poskytovateľ poskytuje službu Visblee Prevádzkam a nenesie zodpovednosť za prípadné nedostatky, či závadnosť obsahu alebo vzhľadu materiálov zverejňovaných Prevádzkami na stránke Visblee. Poskytovateľ nezodpovedá za úplnosť, presnosť, pravdivosť materiálov zverejňovaných na stránke Visblee, ani za prípadné nekalosúťažné konanie Prevádzok prostredníctvom webovej stránky Poskytovateľa alebo porušenie osobných alebo autorských práv.

Webová prezentácia iných objektov, na ktoré internetové stránky Poskytovaateľa www.visblee.sk odkazujú, nie sú pod kontrolou Poskytovateľa a Poskytovateľ nezodpovedá za ich obsah či vzhľad. Poskytovateľ zároveň nenesie žiadnu zodpovednosť za reklamu či propagáciu prevádzkovanú akoukoľvek treťou osobou prostredníctvom internetových stránok www.visblee.sk.

Všetky právne vzťahy vznikajúce na základe alebo v súvislosti s webovou stránkou Poskytovateľa sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky a to bez ohľadu na to, odkiaľ bol prístup a užitie stránky Visblee realizované. Pokiaľ je alebo sa stane niektoré z ustanovení Všeobecných podmienok používania neplatným alebo neúčinným, namiesto takýchto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou niektorého ustanovenia nie je dotknutá platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení.

Poskytovateľ môže znenie týchto Všeobecných podmienok používania meniť alebo dopĺňať. Poskytovateľ bude informovať Zákazníkov ako aj Prevádzky na stránke Poskytovateľa prípadne iným vhodným spôsobom tak, aby sa s aktuálnym znením Všeobecných podmienok používania mohli Zákazníci ako aj Prevádzky bez neprimeraných ťažkostí zoznámiť. Nové Všeobecné podmienky používania nadobúdajú účinnosť okamihom ich zverejnenia na stránke Poskytovateľa a nahrádzajú ich predchádzajúce znenie a v prípade objednávok sa budú aplikovať na objednávky zaslané po nadobudnutí účinnosti. Vzťahy, ktoré neupravujú tieto Všeobecné podmienky používania, sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.

Tieto Všeobecné podmienky používania sú platné a účinné od 8.6.2021

Prihlásenie

Vaše termíny už čakajú.

Nemáte účet? Zaregistrujte sa teraz.

Zabudnuté heslo?