Späť

Obchodné podmienky

Časť I. Používanie aplikácie Visblee

I. Úvodné ustanovenia

1. Znenie tejto časti obchodných podmienok je v súlade s ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „obchodný zákonník“).

Poskytovateľ:

Názov: M&E Solutions s.r.o.
so sídlom: Mlynské nivy 18690/80b, 821 05 Bratislava, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 40391/T
IČO: 51009978
DIČ: 2120564490
IČ DPH: SK2120564490
kontaktné tel.č. +421 944 034 040
IBAN: SK52 8330 0000 0029 0126 4598
BIC: FIOZSKBAXXX
Bank. spojenie: Fio banka, a.s.
adresa el. pošty: [email protected]
www.visblee.sk

2. Táto časť obchodných podmienok upravuje vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a podnikateľom (právnickou osobu alebo fyzickou osobou - podnikateľom), ktorý uzatvára Zmluvu s Poskytovateľom (ďalej len „Prevádzka") prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na webovej stránke dostupnej na www.visblee.sk (ďalej len „Visblee").

3. Podnikateľom sa na účely týchto Obchodných podmienok rozumie osoba zapísaná v obchodnom registri; osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia; osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov; fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

II. Informácie o službe Visblee

1. Poskytovateľ poskytuje Prevádzke webovú aplikáciu Visblee, ktorej účelom je vytváranie online bookingu zákazníka na presné dátumy a časy služieb Prevádzky a vytváranie online bookingu Prevádzkou.

2. Prevádzka uzatvorí Zmluvu s Poskytovateľom vyplnením a odoslaním registračného formuláru prostredníctvom webového rozhrania na webových stránkach Poskytovateľa.

3. Cena za používanie a platobné podmienky webovej aplikácie Visblee sú uvedené na webových stránkach Poskytovateľa a závisia od zvoleného modelu služby, jej rozšírení a príslušenstve, ktoré umožňuje Prevádzkovateľ pri výbere Prevádzkou.

4. Príslušenstvom sa rozumie technické zariadenie – tablet, ktorý si Prevádzka môže k službe a za podmienok obsiahnutých v týchto obchodných podmienkach zakúpiť.

5. Prevádzka si môže zakúpiť technické zariadenie – tablet iGET Smart L103 a k vybraným modelom služieb vybrať dátovú kartu SIM s predplateným objemom 5GB dát /mesačne (ďalej „zdarma internet“)

6. Presná technická špecifikácia príslušenstva a dátovej karty SIM, podmienky kúpy, reklamačný poriadok a používanie príslušenstva upravuje Časť II. a Časť III. týchto Obchodných podmienok.

7. Cena za používanie webovej aplikácie Visblee je zverejnená pri modeli služby, jej rozšírenia, príslušenstva a dátovej karty SIM na webovej adrese Poskytovateľa www.visblee.sk/pre-prevadzky a je platná po dobu jej zverejnenia.

8. Cena za používanie služby Poskytovateľa, jej rozšírenia, príslušenstvo a dátovej karty SIM sú uvedené primárne vrátane DPH, sekundárne bez DPH.

III. Modely služieb Poskytovateľa

1. Prevádzka používa Visblee v nasledujúcich modeloch služieb: Visblee Now, Visblee Start, Visblee Smart a Visblee Business

2. V každom modeli služieb má Prevádzka k dispozícii zakúpené funkcie, rozšírenia a príslušenstvo podľa ponuky zverejnenej na stránke Poskytovateľa.

3. Ak Prevádzka na stránke pred uzavretím Zmluvy vyznačí typ rozšírenia alebo príslušenstva, ktoré nie sú súčasťou základnej ceny modelu, zaplatí cenu za tento typ rozšírenia alebo príslušenstva dodatočne k cene za model alebo príslušenstvo, ktoré si vybral vo fixnej mesačnej alebo ročnej platbe.

IV. Cena za používanie služby Visblee a platobné podmienky

1. Celkovú cenu za používanie Visblee v modeli podľa platnej ponuky uverejnenej na webovej stránke Poskytovateľa platí Prevádzka Poskytovateľovi bankovým prevodom na účet Poskytovateľa vždy na základe vystavenej faktúry doručenej prostredníctvom elektronickej pošty.

2. Fakturačným obdobím sa rozumie obdobie, počas ktorého Prevádzka používala služby Poskytovateľa.

3. Fakturačné obdobie je obdobie, 30 resp. 31 dní.

4. Fakturačné obdobie začína plynúť podľa Časti I., ods. 5, bod 3 týchto Obchodných podmienok, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

5. Poskytovateľ vystavuje faktúru v 1. deň aktuálneho fakturačného obdobia na aktuálne fakturačné obdobie so splatnosťou 7 dní odo dňa vystavenia faktúry Poskytovateľom.

6. Všetky vystavené faktúry Poskytovateľa Prevádzke sa ukladajú v záložke Fakturácia v používateľskom účte Prevádzky.

7. Priebežnú výšku celkovej ceny za používanie služby Poskytovateľa má Prevádzka k dispozícii vo svojom Visblee účte v záložke Fakturácia.

8. Ak prevádzka užíva služby Poskytovateľa v modeli, v ktorom celková cena za užívanie služby Poskytovateľa závisí od počtu zákazníckych bookingov v Prevádzke, Poskytovateľ vystaví faktúru na celkovú cenu vždy v 1. deň v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktorom prebehli online bookingy zákazníka v Prevádzke.

9. Ak prevádzka užíva služby Poskytovateľa v modeli, v ktorom celková cena za užívanie služby Poskytovateľa závisí od počtu zákazníckych bookingov v Prevádzke a zákazník Prevádzky svoj booking v Prevádzke presunie v rámci kalendárneho mesiaca, booking je započítaný do aktuálneho fakturačného obdobia.

10. Ak prevádzka užíva služby Poskytovateľa v modeli, v ktorom celková cena za užívanie služby Poskytovateľa závisí od počtu zákazníckych bookingov v Prevádzke a zákazník Prevádzky svoj booking presunie do ďalšieho kalendárneho mesiaca, booking je započítaný do fakturácie v nasledujúcom fakturačnom období.

11. Ak prevádzka užíva služby Poskytovateľa v modeli, v ktorom celková cena za užívanie služby Poskytovateľa závisí od počtu zákazníckych bookingov v Prevádzke a zákazník Prevádzky svoj booking zruší, booking nie je započítaný do fakturácie vôbec.

12. Ak prevádzka užíva služby Poskytovateľa v modeli, v ktorom celková cena za užívanie služby Poskytovateľa závisí od počtu zákazníckych bookingov v Prevádzke a Prevádzka booking zákazníkovi zruší, booking bude započítaný do fakturácie v aktuálnom fakturačnom období. V tomto prípade si však Poskytovateľ vyhradzuje právo postupovať v súčinnosti s Prevádzkou tak, aby ani jedna z dotknutých strán nebola neprimerane poškodená.

13. V prípade, že Prevádzka prevádzkuje viac prevádzok, pričom služby a ich termíny týchto prevádzok poskytuje prostredníctvom webovej aplikácie Visblee, za každú takúto prevádzku Prevádzka platí zvlášť.

14. V prípade, že Prevádzka prevádzkuje viac prevádzok, pričom služby a ich termíny poskytuje prostredníctvom Visblee, pre každú túto prevádzku si môže zvoliť rozdielny model spolupráce.

15. Poskytovateľ môže prostredníctvom svojich internetových stránok www.visblee.sk krátkodobo zvýhodniť podmienky pre Prevádzku v rámci kampane, kde Poskytovateľ presne definuje podmienky pre obdobie, v ktorom sa Prevádzka zaregistruje a webovú aplikáciu Visblee bude za takto definovaných podmienok používať. Zvýhodnenie podmienok sa týka najmä ceny za služby Poskytovateľa, splatnosti vystavených faktúr Poskytovateľa Prevádzke a trvanie obdobia Verzie trial.

V. Verzia TRIAL

1. Prevádzka používa webovú aplikáciu Visblee zdarma so všetkými jej funkcionalitami a rozšíreniami na obdobie, ktoré je uvedené na webovej adrese www.visblee.sk/pre-podnikatelov (ďalej len „Verzia trial“).

2. Verzia Trial začína plynúť dňom uzatvorenia Zmluvy medzi Poskytovateľom a Prevádzkou.

3. Fakturačné obdobie začína plynúť prvým dňom po uplynutí Verzie trial.

VI. Rozšírenia modelov služieb Visblee

1. Poskytovateľ do webovej aplikácie Visblee priebežne dopĺňa rozšírenia, ktorých cieľom je zabezpečiť Prevádzke ďalšie možnosti používania služieb Poskytovateľa.

2. Poskytovateľ zverejňuje rozšírenia aplikácie Visblee na svojich webových stránkach alebo v záložke Rozšírenia používateľského účtu spolu s názvom, popisom, cenou za mesačné alebo ročné používanie, príp. jednotkovou cenou.

3. Cena za používanie rozšírenia je uvedená primárne s DPH, sekundárne bez DPH.

4. Prevádzka začne rozšírenie používať aktivovaním cez webové rozhranie Poskytovateľa, a to pri začatí používania služby počas uzatvárania Zmluvy s Poskytovateľom alebo počas využívania služby Poskytovateľa v záložke Rozšírenia používateľského účtu.

5. Po aktivovaní rozšírenia je výsledná mesačná alebo ročná cena výsledkom súčtu ceny modelu používania služby Visblee a ceny za rozšírenie služby Visblee

6. Výslednú mesačnú cenu za používanie služieb Poskytovateľa uhradí Prevádzka na účet Posktovateľa vždy bankovým prevodom na základe vystavenej faktúry doručenej prostredníctvom elektronickej pošty.

VII. Rozšírenie modelu služieb

Visblee – SMS notifikácie

1. Prevádzka začne používať rozšírenie služieb Visblee o SMS notifikácie pri uzatváraní zmluvy s Poskytovateľom alebo počas používania služby Poskytovateľa cez svoj užívateľský účet prostredníctvom webového rozhrania Poskytovateľa.

2. Cena za používanie rozšírenia SMS notifikácie je uverejnená na webových stránkach Poskytovateľa a v používateľskom účte Prevádzky v záložke Rozšírenia a je platná po dobu jej zverejnenia.

3. Paušálna cena za používanie Rozšírenia SMS notifikácie je 3,45€ s DPH za každé začaté fakturačné obdobie pre 100 odoslaných SMS správ Prevádzkou.

4. Každá ďalšia SMS správa odoslaná Prevádzkou je spoplatnená sumou 0,05€ s DPH za SMS správu.

5. Prevádzka za kredit navyše Poskytovateľovi zaplatí nasledovnými spôsobmi:

a. Online platba platobnou kartou cez rozhranie Poskytovateľa v používateľskom účte prevádzky prostredníctvom integrovanej platobnej brány tretej strany, 0€

b. Online platba platobnými nástrojmi bánk – Tatra Pay, Sporo Pay, e-platby, VUB, cez rozhranie Poskytovateľa

6. Prevádzka zaplatí Poskytovateľovi za kredit navyše prostredníctvom používateľského účtu počas používania služby Poskytovateľa. Cena za kredit navyše je splatná ihneď.

7. Prevádzka môže kredit navyše jednorazovo kúpiť v ľubovoľnom množtve, avšak nie menšom ako 50 SMS správ.

VIII. Práva a povinnosti Poskytovateľa a Prevádzky

1. Poskytovateľ zodpovedá za technický stav webovej aplikácie Visblee v rozsahu uvedenom na svojich webových stránkach a je povinný robiť náležité technické opatrenia, ktoré umožnia Prevádzke plnohodnotne používať jeho služby.

2. Zmeny v cenách, v trvaní Verzie trial alebo výške zdarma kreditu za online bookingy zákazníka v Prevádzke, je Poskytovateľ povinný zverejniť na svojich internetových stránkach www.visblee.sk a/alebo prostredníctvom týchto obchodných podmienok a týkajú sa Prevádzok, ktoré sa zaregistrujú až po dni zverejnenia týchto zmien.

3. V prípade, že Prevádzka neuhradí dohodnutú cenu riadne a načas, Poskytovateľ má právo dočasne alebo trvale obmedziť schopnosť služby prijímať bookingy zákazníka na služby Prevádzky, prípadne účet Prevádzky vymazať.

4. Poskytovateľ nezodpovedá za obdobie, kedy Prevádzka riadne, správne a včas vo svojom účte nezadá svoje identifikačné údaje, údaje pre fakturáciu a údaje a dáta nevyhnutné pre riadne a správne fungovanie online bookingov služieb Prevádzky zákazníkom – služby, trvanie služieb, popisy služieb, prípadne zamestnancov, ktorí služby v Prevádzke vykonávajú a Poskytovateľ z tohto dôvodu nesprístupní služby Prevádzke pre online booking služieb zákazníkom.

5. Poskytovateľ môže upozorniť Prevádzku aby tieto údaje doplnil alebo zadal správne. Poskytovateľ upozorní Prevádzku telefonicky alebo elektronicky na telefónne číslo alebo adresu elektronickej pošty, ktoré zadala Prevádzka pri registrácii.

6. Poskytovateľ môže prostredníctvom svojich internetových stránok www.visblee.sk krátkodobo zvýhodniť podmienky pre Poskytovateľa v rámci kampane, kde Prevádzkovateľ presne definuje podmienky pre obdobie, v ktorom sa Poskytovateľ zaregistruje a Visblee bude za takto definovaných podmienok používať. Zvýhodnenie podmienok sa týka najmä ceny za služby Prevádzkovateľa, splatnosti vystavených faktúr Prevádzkovateľa Poskytovateľovi, trvanie obdobia Verzie trial alebo výšky pridelených zdarma kreditov na online bookingy Zákazníka u Poskytovateľa.

7. Poskytovateľ môže neaktívne profily Prevádzky deaktivovať. Dlhodobo neaktívnym profilom Prevádzky je profil, do ktorého sa od aktivizácie Poskytovateľom Prevádzka neprihlásil viac ako 14 dní.

8. Poskytovateľ vždy upozorní Prevádzku na skutočnosť, že jeho profil nie je aktívny mailom alebo telefonicky.

9. Poskytovateľ môže registráciu Prevádzky, ku ktorej nie je priradený alebo vytvorený žiadny profil viac ako 14 kalendárnych dní vymazať.

10. Poskytovateľ vždy upozorní Prevádzku, že k jeho registrácii nie je priradený alebo vytvorený profil mailom alebo telefonicky.

11. Zmeny v cenách za používanie Visblee sú vždy platné pre nové zaregistrované Prevádzky.

12. Informácie o prevádzke, službách, trvaní služieb, služby vykonávajúcich zamestnancoch a cenách uvedených na internetových stránkach www.visblee.sk sú informáciami, ktoré poskytuje Prevádzka, Poskytovateľ tak nenesie zodpovednosť za ich správnosť. Vzhľadom na to, že služby (ktoré si bookoval zákazník Prevádzky) uverejnené Prevádzkou v aplikácii Visblee sú dodávané priamo Prevádzkou, Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za včasné dodanie alebo kvalitu dodaných služieb Prevádzkou. Zákazník Prevádzky je povinný svoje práva, najmä práva zo zodpovednosti za vady služby, ktoré si bookoval a reklamácie a sťažnosti týkajúce sa týchto služieb uplatňovať priamo u Prevádzky.

13. Prevádzka ako dodávateľ služby (ktorú si bookoval zákazník Prevádzky) je plne zodpovedný za: poskytnutie služby zákazníkovi, za ich kvalitu a rozsah plnenia, za naplnenie práv zákazníka vyplývajúcich z online bookingu služby Prevádzky, za pravdivosť a úplnosť ponuky služieb zverejnenej v aplikácii Visblee a za plnenie všetkých práv zákazníka a povinností vo vzťahu k zákazníkovi v súvislosti so službou (ktorú si zákazník Prevádzky bookoval online) vyplývajúcich z platných právnych predpisov.

14. Poskytovateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté na základe alebo v súvislosti s využitím služby Prevádzky.

15. Prevádzka sa nesmie prostredníctvom aplikácie Visblee domáhať u zákazníka Prevádzky citlivých informácii alebo osobných údajov (adresa trvalého pobytu zákazníka, rodné číslo zákazníka, príslušnosť zákazníka k etniku, rase, náboženstvu, svetonázoru, politickej príslušnosti, zdravotnom stave zákazníka, pohlavnom živote a.i., na ktoré sa vzťahuje §13 Zákona 122/2013 Z.z), okrem informácii a osobných údajov zákazníka, ktoré zákazník poskytol Poskytovateľovi pri registrácii, kde zákazník vyjadril svoj súhlas so spracovaním poskytnutých osobných údajov pre informačné systémy

Poskytovateľa.

16. Prevádzka nesmie i, ponúkať termíny na rovnaké služby v rovnakej prevádzke prostredníctvom dvoch účtov; ii, manipulovať so svojimi údajmi s cieľom opätovne využiť Verziu trial v rovnakej prevádzke; iii, dopúšťať sa takého konania, ktoré by mohlo poškodiť Poskytovateľa napr. tým, že sa Prevádzka opätovne bude registrovať na Visblee s cieľom opätovne využiť Verziu trial. V prípade odôvodneného podozrenia takéhoto konania môže Poskytovateľ Prevádzke dočasne alebo trvale zablokovať účet, prípadne účet vymazať.

17. Poskytovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť spustenie registrácie Prevádzky podľa svojho uváženia.

18. Prevádzka súhlasí s tým, že Poskytovateľ môže zverejniť ponuku služieb Prevádzky, obchodné meno alebo názov prevádzky spolu s vizuálnymi materiálmi, ktoré poskytla Prevádzka pri registrácii na sociálnych sieťach.

19. Poskytovateľ sa zaväzuje, že nezverejní také informácie a taký obsah na sociálnych sieťach, ktorý by mohol Prevádzke spôsobiť škodu.

20. Poskytovateľ súhlasí, že Prevádzka môže na svojej stránke na sociálnych sieťach zverejniť všetky informácie v súvislosti s Visblee.

21. Prevádzka sa zaväzuje, že zverejnené ceny za využívanie jeho služieb zákazníkom sú vrátane DPH.

22. Prevádzka je povinná uchovávať prístupové údaje , email a heslo, slúžiace k správe a editácii svojho profilu takým spôsobom, aby nemohlo dôjsť k zneužitiu. V prípade poskytnutia údajov tretím osobám , nenesie Poskytovateľ zodpovednosť za zneužitie údajov.

IX. Odstúpenie od zmluvy zo strany prevádzky

1. Prevádzka nie je viazaná služby Poskytovateľa používať v presne definovanom období. Z odstúpenia od Zmluvy nevyplývajú žiadne sankcie a ani poplatky.

2. Prevádzka odstúpenie od Zmluvy oznámi Poskytovateľovi písomnou formou, výhradne len mailom na adresu [email protected]

3. Poskytovateľ zruší službu Prevádzke na základe odstúpenia od Zmluvy k prvému dňu nasledujúceho fakturačného obdobia po fakturačnom období, v ktorom Prevádzka požiadala o zrušenie služby ak sa nedohodnú inak.

4. Ak Prevádzka používa službu Visblee spolu s príslušenstvom, odstúpenie od Zmluvy Prevádzkou sa riadi ustanoveniami Časti II. a Časti III. týchto obchodných podmienok.

X. Autorské práva

  1. Prevádzkovateľ je vlastníkom webovej aplikácie Visblee.sk. Webová aplikácia Visblee.sk je autorským dielom i databázou v zmysle zákona č. 185/2015 Z.z., autorský zákon, v platnom a účinnom znení. Prevádzkovateľ vykonáva všetky majetkové práva vzťahujúce sa k webovej aplikácii Visblee.sk. Obsah webovej aplikácie Visblee.sk nie je možné uchovávať, upravovať, šíriť ani k nemu vykonávať iné majetkové práva, okrem prípadov ak by k takémuto konaniu udelil Prevádzkovateľ vopred svoj súhlas.

Časť II. Príslušenstvo služby Visblee, kúpa príslušenstva – tablet iGET Smart L103 a reklamačný poriadok

I. Úvodné ustanovenia

1. Znenie tejto časti obchodných podmienok je v súlade s ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „obchodný zákonník“).

2. Táto časť obchodných podmienok upravuje vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a podnikateľom (právnickou osobu alebo fyzickou osobou - podnikateľom), ktorá bude používať službu Poskytovateľa (ďalej len „Prevádzka") prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na webovej stránke dostupnej na www.visblee.sk, a to vrátane technického príslušenstva – tablet iGET Smart L103. (ďalej len „Visblee").

3. Podnikateľom sa na účely týchto Obchodných podmienok rozumie osoba zapísaná v obchodnom registri; osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia; osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov; fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

4. Poskytovateľ a Prevádzka uzatvoria Kúpnu zmluvu na technické príslušenstvo v súlade s týmito obchodnými podmienkami.

5. Prevádzkou sa na účely týchto obchodných podmienok rozumie osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti (resp. nie je spotrebiteľ).

6. Prevádzka berie na vedomie, že podmienky záruky ako aj samotný postup pri reklamácii upravený v týchto Obchodných podmienkach môžu byť odlišné ako v obchodných podmienkach pre spotrebiteľov.

7. Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že Poskytovateľ a Prevádzka uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred obchodnými podmienkami.

8. Zoznam typov príslušenstva je uvedený na internetovej stránke Poskytovateľa.

9. Poskytovateľ nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených typov príslušenstva. Dostupnosť príslušenstva bude pre Prevádzku potvrdená na základe otázky Prevádzky.

10. Príslušenstvom sa pre účel tejto zmluvy rozumie typ technického zariadenia – tabletu, ktorý Prevádzka kupuje od Poskytovateľa spolu s používaním služby Visblee, jej modelov a rozšírení, prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na webových stránkach Poskytovateľa.

11. Poskytovateľ dodáva príslušenstvo výhradne s používaním jeho služieb, za podmienok uvedených na webových stránkach Poskytovateľa a podmienok uvedených v týchto obchodných podmienkach.

12. Pre používanie služieb webovej aplikácie Visblee spolu s príslušenstvom zaniká pri modeloch služieb Verzia trial podľa ustanovenia Časti I., ods. 3. Týchto obchodných podmienok a je nahradená ustanovením o lehote na odstúpenie kúpnej zmluvy podľa Časti II., ods. 8, bod 2 týchto obchodných podmienok.

II. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

1. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy Prevádzky Poskytovateľom vo forme Prevádzkou vyplneného a odoslaného formulára počas registrácie alebo v záložke Rozšírenia používateľského účtu Prevádzky na internetovej stránke Poskytovateľa.

2. Záväzným akceptovaním objednávky Prevádzky Poskytovateľom je emailové potvrdenie Poskytovateľa Prevádzke o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky Prevádzkou.

3. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje najmä údaje o názve a špecifikácii príslušenstva, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene príslušenstva a modeli služieb webovej aplikácie Visblee, údaj o dodacej lehote príslušenstva, názov a údaje o mieste, kde má byť príslušenstvo dodané a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru na dohodnuté miesto doručenia príslušenstva pre Prevádzku, údaje o Poskytovateľovi (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.), prípadne iné údaje.

4. V prípade prebiehajúcich akcií na používanie služieb Poskytovateľa a predaj príslušenstva na internetovej stránke Poskytovateľa spravuje okrem týchto obchodných podmienok aj záväznými podmienkami príslušnej akcie. V prípade, že Prevádzka objedná tovar v rozpore s podmienkami príslušnej akcie, Poskytovateľ je oprávnený objednávku Prevádzky stornovať. O stornovaní objednávky bude Prevádzka informovaná prostredníctvom e-mailu a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti jej budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 14 dní na jej určený účet, pokiaľ sa s Poskytovateľom nedohodne inak.

III. Práva a povinnosti Poskytovateľa

1. Poskytovateľ je povinný:

a. dodať na základe objednávky potvrdenej Poskytovateľom Prevádzke príslušensto v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo;

b. vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu;

c. zabezpečiť, aby dodané príslušenstvo spĺňalo platné právne predpisy SR, odovzdať Prevádzke najneskôr spolu s príslušenstvom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie príslušenstva a ďalšie doklady predpísané platnými predpismi

2. Poskytovateľ má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od Prevádzky za dodané príslušenstvo.

IV. Práva a povinnosti Prevádzky

1. Prevádzka je povinná:

a. Prevziať zakúpené alebo objednané príslušenstvo

b. Zaplatiť Poskytovateľovi dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie príslušenstva

c. Nepoškodzovať dobré obchodné meno Poskytovateľa

d. Potvrdiť v dodacom liste prevzatie príslušenstva svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby

2. Prevádzka má právo na dodanie príslušenstva v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaním objednávky.

V. Dodacie a platobné podmienky

1. Poskytovateľ doručuje príslušenstvo iba v rámci Slovenskej republiky. Prevádzka z iného členského štátu Európskej únie si o dohode s Poskytovateľom môže objednané príslušenstvo vyzdvihnúť na adrese sídla Poskytovateľa.

2. Príslušenstvo je predávané podľa vystavených vzorov a typových listov umiestnených na webovej stránke Poskytovateľa.

3. Poskytovateľ je povinný objednávku Prevádzky splniť a príslušenstvo dodať Prevádzke v lehote do 30 dní od akceptovania objednávky Prevádzky Poskytovateľom; túto dodaciu lehotu Prevádzka bez výhrad akceptuje. Príslušenstvo je dodávané len výhradne s objednanými službami Poskytovateľa uvedených v Časti I. týchto obchodných podmienok.

4. Doprava príslušenstva sa uskutočňuje prostredníctvom využitia kuriérskych služieb tretí osôb alebo prostredníctvom zamestnancov Poskytovateľa.

5. Cena za dopravu príslušenstva v rámci územia Slovenskej republiky je súčasťou ceny za služby Poskytovateľa a príslušenstva.

6. Prevádzka je povinná prevziať príslušenstvo na mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky Prevádzky Poskytovateľom. V prípade, že ak Prevádzka bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy príslušenstvo neprevezme do piatich pracovných dní po uplynutí lehoty uvedenej v kúpnej zmluve, záväznej akceptácii vzniká Poskytovateľovi nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky. Po uplynutí piatich pracovných dní odo dňa kedy bola Prevádzka povinná príslušenstvo prevziať, je Poskytovateľ oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať príslušenstvo tretej osobe.

7. Poskytovateľ je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie príslušenstva pred uplynutím lehoty dohodnutej v kúpnej zmluve.

8. Farebné zobrazenie tovaru na monitore nemusí presne zodpovedať reálnym farebným odtieňom ako ich bude Prevádzka vnímať v skutočnosti. Zobrazenie farebných odtieňov je okrem iného závislé aj na kvalite zobrazovacieho monitora, resp. iného Prevádzkou použitého zobrazovacieho zariadenia.

9. Miestom dodania príslušenstva je miesto uvedené v akceptácii objednávky Poskytovateľom, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

10. V prípade, ak Poskytovateľ dopraví príslušenstvo Prevádzke na miesto určené v kúpnej zmluve Prevádzkou, Prevádzka je povinná prevziať príslušenstvo osobne alebo zabezpečiť, aby príslušenstvo prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie príslušenstva uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať protokol o doručení a odovzdaní príslušenstva. Ak bude potrebné dodávku príslušenstva opakovať z dôvodu neprítomnosti Prevádzky na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí Prevádzka a to najmä opakované dodanie príslušenstva na miesto určenia v kúpnej zmluve. Príslušenstvo sa považuje za prevzaté Prevádzkou okamihom, keď Prevádzka alebo ňo určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného príslušenstva.

11. Pri doručení zásielky prepravnou spoločnosťou v prípade zistenia porušeného alebo poškodeného obalu, poškodenia s úbytkom obsahu odporúčame zásielku neprebrať, prípadne riešiť priamo s pracovníkom prepravnej spoločnosti na mieste zápisom o škode. V prípade prevzatia a zistenia porušeného alebo poškodeného obalu, poškodenia s úbytkom obsahu žiadame o nahlásenie tejto udalosti najneskôr do 24 hod. od prevzatia zásielky na ľubovoľnej pobočke prepravcu. K spísaniu zápisu o škode je potrebný poškodený výrobok, obal zásielky a doklad o prevzatí zásielky, nadobúdací doklad - faktúru.

12. Prevádzka je oprávnená pri prevzatí výrobku (osobnom aj neosobnom) skontrolovať kompletnosť balenia. Pri doručení kuriérom je v prípade zistenia poškodenia a/alebo nekompletnosti príslušenstva pri jeho prevzatí Prevádzka povinná bezodkladne spísať škodový zápis na mieste o nekompletnosti balenia. Neskoršie reklamácie tohto druhu bude možné uznať len ak Prevádzka preukáže, že reklamované vady malo príslušenstvo už v čase jeho prevzatia. Pri osobnom odbere je Prevádzka povinná skontrolovať si obsah balenia, nakoľko pri dodatočnej reklamácii bude potrebné preukázať neúplnosť balenia pri jeho prevzatí.

13. Prevádzka je oprávnená v prípade nedodania príslušenstva Poskytovateľom v lehote uvedenej v Časti II. ods. 5 bod 3. Týchto obchodných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy a Poskytovateľ je povinný vrátiť Prevádzke už zaplatenú časť kúpnej ceny.

14. Prevádzka ku každej zásielke obdrží faktúru a záručný list.

15. Prevádzka uhradí Poskytovateľovi kúpnu cenu za príslušenstvo bankovým prevodom na účet Poskytovateľa na základe vystavenej faktúry doručenej prostredníctvom elektronickej pošty.

VI. Kúpna cena

1. Prevádzka je povinná zaplatiť Poskytovateľovi kúpnu cenu príslušenstva dohodnutú v kúpnej zmluve alebo podľa cien Poskytovateľa uverejnených na webových stránkach Poskytovateľa v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov za doručenie tovaru (ďalej len „kúpna cena“)

2. V prípade platby bankovým prevodom sa za deň platby považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet Poskytovateľa.

3. V prípade, ak Prevádzka zaplatí Poskytovateľovi kúpnu cenu za príslušenstvo dohodnuté v kúpnej zmluve, Prevádzka je oprávnená odstúpiť od kúpnej zmluvy v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

4. Kúpna cena sa vzťahuje len na také fakturačné obdobie modelu používanej služby Visblee, aké je uvedené na webových stránkach Poskytovateľa. V prípade, že bude chcieť Prevádzka používať službu Visblee aj v nasledujúcich fakturačných obdobiach, za služby Poskytovateľa zaplatí cenu za používanie Visblee v modeloch podľa ustanovení Časti I. ods. 3.

VI. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na príslušenstve.

1. Prevzatím príslušenstva na dohodnutom mieste prechádza vlastnícke právo príslušenstva na Prevádzku.

2. Nebezpečenstvo škody na príslušenstve prechádza na Prevádzku v čase, keď prevezme príslušenstvo od Poskytovateľa, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu Poskytovateľ umožní nakladať s príslušenstvom a Prevádzka príslušenstvo neprevezme.

VII. Reklamačný poriadok (zodpovednosť za chyby, záruka, reklamácie)

1. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný Reklamačný poriadok zverejnený na internetovej stránke Poskytovateľa www.visblee.sk. Prevádzka zakliknutím políčka pred odoslaním objednávky Poskytovateľovi potvrdzuje, že si Reklamačný poriadok prečítala a v celom rozsahu s ním súhlasí a zároveň potvrdzuje, že bola riadne informovaná o podmienkach a spôsobe reklamácie príslušenstva vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv.

VIII. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

1. Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti príslušenstva, alebo ak výrobca dovozca alebo dodávateľ príslušenstva dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností Poskytovateľa vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať príslušenstvo Prevádzke v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená na webovej stránke Poskytovateľa. Poskytovateľ je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať Prevádzku a vrátiť jej už zaplatenú zálohu za Príslušenstvo dohodnuté v kúpnej zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený Prevádzkou, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy aj v prípade, ak Prevádzka neprevzala príslušenstvo do piatich pracovných dní odo dňa kedy bola Prevádzka povinná toto príslušenstvo prevziať. Poskytovateľ je ďalej oprávnený odstúpiť od zmluvy uzatvorenej s Prevádzkou v prípade zjavnej chyby v cene príslušenstva (tj. ceny zjavne iné ako je cena pre tento typ / druh príslušenstva obvyklá). Za zjavnú chybu v cene príslušenstva je považované napríklad mylné uvedenie prvých troch číslic na miesto štyroch; o jednu cifru nižšia cena (napr. pri udávaní ceny "vypadne" jedna číslica); zjavne nízka cena tovaru (napr. o 50% nižšia cena, než je pre tento druh a typ príslušenstva obvyklé, bez toho, aby u príslušenstva bolo uvedené, že sa jedná o výpredaj či o inú zľavovú akciu); a iné zjavné chyby v písaní, zjavné chyby v popise príslušenstva, obrázku atď., alebo v prípade zjavne mylné chyby v informácii podanej operátorom zákazníckeho centra. V prípade, že Prevádzka zaplatila už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka vrátená v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to rovnakým spôsobom, aký použila Prevádzka pri svojej platbe. Uvedené ustanovenia sa analogicky použijú aj pre zrušenie (stornovanie) objednávky a analogicky sa taktiež uplatnia pri deklarácii výšky zľavy pri rôznych zľavových alebo marketingových akciách.

2. Prevádzke vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu do 30 dní odo dňa prevzatia tovaru. Prevádzka má právo v rámci tejto lehoty príslušenstvo rozbaliť a odskúšať. Prevádzka môže po túto dobu príslušenstvo používať a následne ho vrátiť predávajúcemu. Príslušenstvo sa považuje za prevzaté Prevádzkou okamihom, keď Prevádzka alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného príslušenstva.

3. Pri vrátení príslušenstva zaniká aj Zmluva uzatvorená v súlade s ustanovaniami Časti I. týchto Obchodných.

4. Vrátené príslušenstvo musí byť bez závad, s odhlásenými lokalizačnými službami, bez aplikácii, ktoré Prevádzka počas skúšobného obdobia do zariadenia inštalovala a bez fotografii či iných materiálov.

5. V prípade, že Prevádzka odstúpi od zmluvy v zmysle Časti II., ods. 8 bodu 2. týchto obchodných podmienok a doručí Poskytovateľovi príslušenstvo, ktoré je poškodené alebo neúplné alebo hodnota predmetného príslušenstva je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s príslušenstvom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti príslušenstva, má Poskytovateľ voči Prevádzke nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy príslušenstva a uvedenia príslušenstva do pôvodného stavu resp. Poskytovateľ má právo požadovať od Prevádzky preplatenie zníženia hodnoty príslušenstva alebo kúpnu cenu príslušenstva nenavrátiť Prevádzke.

6. Prevádzke odporúčame počas tejto doby používať príslušenstvo s použitím ochranných výrobkov, tovarov či materiálov ako sú napr. obaly, puzdrá, ochranné sklá a pod.

7. Poskytovateľ včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti pri predaji svojich služieb vrátane príslušenstva keď jasným, jednoznačným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom informoval pred odoslaním objednávky Prevádzku o predzmluvných informáciách týkajúcich sa reklamačných, platobných, obchodných, prepravných a iných podmienok.

8. Prevádzka môže u Poskytovateľa uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy v listinnej podobe zaslanej na adresu sídla spoločnosti alebo emailom zaslaným na [email protected].

9. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa predchádzajúceho bodu musí obsahovať presnú špecifikáciu príslušenstva, dátum objednania, meno a priezvisko zodpovednej osoby, názov Prevádzky, adresu Prevádzky, podpis štatutára alebo zodpovednej osoby alebo osoby oprávnenej jednať v mene Prevádzky, spôsob, akým má Poskytovateľ vrátiť prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu. Prevádzka je odstúpením od kúpnej zmluvy povinná doručiť Poskytovateľovi kompletné príslušenstvo spolu s dokumentáciou, návodom záručným listom, dokladu o zaplatení a pod. a podľa možností v originálnom obale a to zaslaním na adresu sídla spoločnosti uvedeným v týchto obchodných podmienkach.

10. Odstúpením od zmluvy Prevádzkou Prevádzke zaniká aj používanie aplikácie Visblee v ktoromkoľvek modeli a rozšíreniami. Poskytovateľ užívateľský účet Prevádzky deaktivuje v deň doručenia príslušenstva späť Poskytovateľovi podľa ustanovení týchto obchodných podmienok.

11. Poskytovateľ nie je povinný vrátiť Prevádzke platbu pred tým, ako mu je príslušenstvo od Prevádzky doručené alebo kým mu Prevádzka nepreukáže zaslanie príslušenstva späť Poskytovateľovi. Platba za zakúpené služby Visblee vrátane príslušenstva bude teda uhradená Prevádzke až po doručení vráteného príslušenstva späť na adresu sídla Poskytovateľa.

12. Prevádzka je povinná najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať späť alebo odovzdať Poskytovateľovi kompletné príslušenstvo, vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a podľa možností v originálnom obale.

13. Pri odstúpení od zmluvy Prevádzka znáša priame náklady na vrátenie príslušenstva Poskytovateľovi alebo osobe poverenej Poskytovateľom na prevzatie príslušenstva. Priame náklady spojene s vrátením príslušenstva nemožno primerane vypočítať vopred. Podľa dostupných informácii je predpokladaný odhad týchto nákladov v závislosti od vzdialenosti odkiaľ sa uskutočňuje vrátenie príslušenstva a od cien, za ktoré Prevádzke vybraný prepravca poskytuje svoje služby vo výške od 2 do 10€.

Časť III. Príslušenstvo služby Visblee, kúpa príslušenstva – zdarma internet v objeme 5GB dát mesačne.

I. Úvodné ustanovenia

1. Znenie tejto časti obchodných podmienok je v súlade s ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „obchodný zákonník“).

2. Táto časť obchodných podmienok upravuje vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a podnikateľom (právnickou osobu alebo fyzickou osobou - podnikateľom), ktorá bude používať službu Poskytovateľa (ďalej len „Prevádzka") prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na webovej stránke dostupnej na www.visblee.sk, a to vrátane technického príslušenstva – dátová karta SIM s predplateným objemom 5GB dát. (ďalej len „Visblee").

3. Podnikateľom sa na účely týchto Obchodných podmienok rozumie osoba zapísaná v obchodnom registri; osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia; osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov; fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

4. Poskytovateľ a Prevádzka uzatvoria Kúpnu zmluvu na technické príslušenstvo v súlade s týmito obchodnými podmienkami.

5. Prevádzkou sa na účely týchto obchodných podmienok rozumie osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti (resp. nie je spotrebiteľ).

6. Poskytovateľ nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených typov príslušenstva. Dostupnosť príslušenstva bude pre Prevádzku potvrdená na základe otázky Prevádzky.

7. Poskytovateľ dodáva príslušenstvo uvedenej v tejto Časti Obchodných podmienok výhradne s používaním jeho služieb a výhradne s používaním technického príslušenstva podľa Časti II. týchto Obchodných podmienok, za podmienok uvedených na webových stránkach Poskytovateľa a podmienok uvedených v týchto obchodných podmienkach.

II. Práva a povinnosti Poskytovateľa

1. Poskytovateľ je povinný:

a. dodať na základe objednávky potvrdenej Poskytovateľom Prevádzke príslušenstvo v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo;

b. vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu;

c. zabezpečiť, aby dodané príslušenstvo spĺňalo platné právne predpisy SR, odovzdať Prevádzke najneskôr spolu s príslušenstvom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie príslušenstva a ďalšie doklady predpísané platnými predpismi

2. Poskytovateľ má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od Prevádzky za dodané príslušenstvo.

III. Práva a povinnosti Prevádzky

1. Prevádzka je povinná:

a. Prevziať zakúpené alebo objednané príslušenstvo

b. Zaplatiť Poskytovateľovi dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie príslušenstva

c. Nepoškodzovať dobré obchodné meno Poskytovateľa

d. Potvrdiť v dodacom liste prevzatie príslušenstva svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby

2. Prevádzka má právo na dodanie príslušenstva v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaním objednávky.

IV. Dodacie a platobné podmienky

1. Poskytovateľ doručuje príslušenstvo iba v rámci Slovenskej republiky s pokrytím služieb mobilného internetu len na území Slovenskej republiky.

2. Dátová karta SIM je predávaná podľa informácii umiestnených na webovej stránke Poskytovateľa www.visblee.sk/pre-prevadzky.

3. Poskytovateľ je povinný objednávku Prevádzky splniť a dátovú kartu SIM dodať Prevádzke v lehote do 30 dní od akceptovania objednávky Prevádzky Poskytovateľom; túto dodaciu lehotu Prevádzka bez výhrad akceptuje. Príslušenstvo je dodávané len výhradne s objednanými službami Poskytovateľa uvedených v Časti I. týchto Obchodných podmienok.

4. Doprava príslušenstva sa uskutočňuje prostredníctvom využitia kuriérskych služieb tretí osôb alebo prostredníctvom zamestnancov Poskytovateľa.

5. Cena za dopravu príslušenstva v rámci územia Slovenskej republiky je súčasťou ceny za služby Poskytovateľa a príslušenstva.

6. Prevádzka je povinná prevziať príslušenstvo na mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky Prevádzky Poskytovateľom. V prípade, že ak Prevádzka bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy príslušenstvo neprevezme do piatich pracovných dní po uplynutí lehoty uvedenej v kúpnej zmluve, záväznej akceptácii vzniká Poskytovateľovi nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky. Po uplynutí piatich pracovných dní odo dňa kedy bola Prevádzka povinná príslušenstvo prevziať, je Poskytovateľ oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať príslušenstvo tretej osobe.

7. Poskytovateľ je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie príslušenstva pred uplynutím lehoty dohodnutej v kúpnej zmluve.

8. Miestom dodania príslušenstva je miesto uvedené v akceptácii objednávky Poskytovateľom, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

9. V prípade, ak Poskytovateľ dopraví príslušenstvo Prevádzke na miesto určené v kúpnej zmluve Prevádzkou, Prevádzka je povinná prevziať príslušenstvo osobne alebo zabezpečiť, aby príslušenstvo prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie príslušenstva uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať protokol o doručení a odovzdaní príslušenstva. Ak bude potrebné dodávku príslušenstva opakovať z dôvodu neprítomnosti Prevádzky na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí Prevádzka a to najmä opakované dodanie príslušenstva na miesto určenia v kúpnej zmluve. Príslušenstvo sa považuje za prevzaté Prevádzkou okamihom, keď Prevádzka alebo ňo určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného príslušenstva.

10. Pri doručení zásielky prepravnou spoločnosťou v prípade zistenia porušeného alebo poškodeného obalu, poškodenia s úbytkom obsahu odporúčame zásielku neprebrať, prípadne riešiť priamo s pracovníkom prepravnej spoločnosti na mieste zápisom o škode. V prípade prevzatia a zistenia porušeného alebo poškodeného obalu, poškodenia s úbytkom obsahu žiadame o nahlásenie tejto udalosti najneskôr do 24 hod. od prevzatia zásielky na ľubovoľnej pobočke prepravcu. K spísaniu zápisu o škode je potrebný poškodený výrobok, obal zásielky a doklad o prevzatí zásielky, nadobúdací doklad - faktúru.

11. Prevádzka je oprávnená pri prevzatí príslušenstva (osobnom aj neosobnom) skontrolovať kompletnosť balenia. Pri doručení kuriérom je v prípade zistenia poškodenia a/alebo sefunkčnosti príslušenstva pri jeho prevzatí Prevádzka povinná bezodkladne spísať škodový zápis na mieste o nekompletnosti balenia. Neskoršie reklamácie tohto druhu bude možné uznať len ak Prevádzka preukáže, že reklamované vady malo príslušenstvo už v čase jeho prevzatia. Pri osobnom odbere je Prevádzka povinná skontrolovať si obsah balenia, nakoľko pri dodatočnej reklamácii bude potrebné preukázať neúplnosť balenia pri jeho prevzatí.

13. Prevádzka je oprávnená v prípade nedodania príslušenstva Poskytovateľom v lehote uvedenej v Časti III. ods. 5 bod 3. Týchto obchodných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy a Poskytovateľ je povinný vrátiť Prevádzke už zaplatenú časť kúpnej ceny.

14. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na opatrenie vstupu pre dátovú kartu SIM reziduálnou plombou, ktorá zabráni zneužitiu služieb poskytovateľa mobilného internetu tretími osobami.

V. Kúpna cena

1. Dátová karta SIM je súčasťou technického príslušenstva podľa Časti II. týchto obchodných podmienok.

2. Zdarma objem dát je 5GB za mesiac.

3. V prípade, ak Prevádzka vyčerpá zdarma objem dát a rozhodne sa prostredníctvom webového rozhrania poskytovateľa služieb mobilného internetu objem dát navýšiť, Prevádzka sa zaväzuje zaplatiť Poskytovateľovi cenu spojenú s navýšením dát mobilného internetu v sume 8€ s DPH.

4. Prevádzka zaplatí cenu Poskytovateľovi bankovým prevodom na účet Poskytovateľa na základe vystavenej faktúry doručenej prostredníctvom elektronickej pošty.

VI. Deaktivácia zdarma internetu

1. Deaktiváciu zdarma internetu môže vykonať poskytovateľ v prípade:

  1. Ak Prevádzka odstúpi od zmluvy podľa Časti I., ods. IX. týchto obchodných podmienok
  2. Ak Prevádzka neuhradí cenu za používanie služby Visblee v súlade s ustanoveniami podľa Časti I., ods. IV. týchto obchodných podmienok
  3. Ak Prevádzka neuhradí cenu za navýšenie objemu dát podľa Časti III., ods. V, bod 3 týchto obchodných podmienok.
  4. Ak Prevádzka telefonicky alebo písomne vyzve Poskytovateľa na deaktiváciu zdarma internetu.

2. Deaktivácia zdarma internetu podľa bodu 1 písm. a) , d) tohto odseku obchodných podmienok prebehne ku dňu, na ktorom sa Poskytovateľ a Prevádzka vzájomne dohodnú, nie však v lehote dlhšej než 7 kalendárnych dní.

3. Deaktivácia zdarma internetu podľa bodu 1 písm. b) , c) tohto odseku obchodných podmienok prebehne okamžite.

Spoločné záverečné ustanovenia

1. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke Poskytovateľa. Platne uzavretá zmluva sa však riadi obchodnými podmienkami v čase, v ktorom bola uzavretá.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná najmä vo forme e-mailových správ, resp. prostredníctvom listových zásielok.

3. Na vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákonu č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

4. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči Prevádzke odoslaním elektronickej objednávky Prevádzkou Poskytovateľovi.

5. Prevádzka zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto obchodné podmienky prečítala a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

V Bratislave dňa 8.6.2021 M&E Solutions s.r.o.

Prihlásenie

Vaše termíny už čakajú.

Nemáte účet? Zaregistrujte sa teraz.

Zabudnuté heslo?