Späť

Informácia o spracúvaní osobných údajov

v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj ako „GDPR“)

Prosím, prečítajte si nasledujúce informácie, ako spracúvame Vaše osobné údaje.

Kto je prevádzkovateľom Vašich osobných údajov?

Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je spoločnosť M&E Solutions s.r.o. so sídlom Mlynské nivy 18690/80b, 821 05 Bratislava, IČO: 51009978, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 40391/T.

Akú dlhú dobu budeme uchovávať Vaše osobné údaje?

Osobné údaje budeme uchovávať po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú.

Pokiaľ sú Vaše osobné údaje spracúvané v rámci plnenia zákonných povinností prevádzkovateľa a právny predpis určuje dobu uchovávania alebo kritériá na jej určenie, budeme osobné údaje a súvisiacu dokumentáciu uchovávať po dobu vyžadovanú príslušným právnym predpisom.

Na aké účely spracúvame Vaše osobné údaje a aký je právny základ ich spracúvania?

Prostredníctvom nášho rezervačného portálu Visblee.sk spracúvame osobné údaje nasledovných kategórií dotknutých osôb (v rozsahu registračného formulára pre podnikateľov alebo registračného formulára pre zákazníkov):

  • fyzických osôb podnikateľov (zaregistrovaných na portáli),

  • kontaktných osôb registrovaných prevádzok,

  • fyzických osôb, ktoré si vytvorili užívateľský účet na rezervačnom portáli Visblee.sk.

Spracúvanie osobných údajov fyzických osôb - podnikateľov:

Osobné údaje dotknutých osôb – podnikateľov, ktorí sa zaregistrujú na rezervačnom portáli Visblee.sk (a vytvoria si tu podnikateľské konto) spracúvame na účely uzatvorenia zmluvy a realizácie zmluvných vzťahov – ide o prenájom rezervačného portálu. Podmienky tohto vzťahu upravujú Všeobecné podmienky používania zverejnené na našej webovej stránke. Údaje na tento účel spracúvame na základe predzmluvných vzťahov (uzatvorenie zmluvy) a na základe zmluvy uzatvorenej s dotknutou osobou (realizácia zmluvy).

Poskytnutie osobných údajov v rámci predzmluvných a zmluvných vzťahov je potrebné, v opačnom prípade by ich neposkytnutie mohlo znemožniť uzatvorenie zmluvy, príp. jej plnenie.

Doba uchovávania: 10 rokov od skončenia zmluvného vzťahu.

Spracúvanie osobných údajov kontaktných osôb registrovaných prevádzok (zamestnancov, konateľov):

Osobné údaje kontaktných osôb uvedené v registračnom formulári spracúvame na účel zabezpečenia plnenia zmluvných vzťahov a obchodnej komunikácie. Údaje spracúvame na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa zabezpečiť efektívne plnenie zmluvy a komunikáciu s klientom.

Doba uchovávania: po dobu registrácie prevádzky (podnikateľa) na rezervačnom portáli.

Spracúvanie osobných údajov fyzických osôb, ktoré si vytvorili užívateľský účet na rezervačnom portáli Visblee.sk:

Osobné údaje dotknutých osôb v tomto prípade spracúvame na účely vytvorenia užívateľského účtu a poskytovanie služieb na rezervačnom portály Visblee.sk. Podmienky tohto vzťahu upravujú Všeobecné podmienky používania zverejnené na našej webovej stránke, ktoré dotknutá osoba registráciou akceptovala. Údaje na spracúvame na základe predzmluvných vzťahov (vytvorenie užívateľského účtu) a na základe zmluvy uzatvorenej s dotknutou osobou (poskytovanie služieb na rezervačnom portáli).

Poskytnutie osobných údajov v rámci predzmluvných a zmluvných vzťahov je potrebné, v opačnom prípade by ich neposkytnutie mohlo znemožniť uzatvorenie zmluvy, príp. jej plnenie.

Doba uchovávania: po dobu registrácie dotknutej osoby na rezervačnom portáli (do zrušenia užívateľského účtu).

Odber noviniek:

Bezplatný newsletter spoločnosti, prostredníctvom ktorého informujeme klientov (fyzické osoby, ako aj firemných zákazníkov) o našich novinkách (priamy marketing), zasielame dotknutým osobám len s ich dobrovoľným súhlasom. Účelom spracúvania je zasielanie marketingových newsletterov.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov máte právo kedykoľvek odvolať kliknutím na odhlasovaciu linku priamo v zaslanom newsletteri (disclaimer), alebo poslaním požiadavky na e-mail: [email protected]. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Doba uchovávania: po dobu uvedenú v súhlase (počas trvania registrácie na rezervačnom portáli).

Aké subjekty majú prístup k Vašim osobným údajom?

Využívame služby externých dodávateľov, ktorí môžu v našom mene spracúvať osobné údaje. Sprostredkovateľom je predovšetkým spoločnosť, ktorá zabezpečuje prevádzku a správu portálu Visblee.sk v cloude. Pri všetkých dodávateľoch dbáme o to, aby postupovali v súlade s platnými zákonmi, boli viazaní mlčanlivosťou a vaše údaje spracúvali výlučne v rozsahu uzatvorených zmlúv a primerane ich chránili v súlade s požiadavkami GDPR, medzinárodných štandardov a platných predpisov.

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie neuskutočňujeme. Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie, vrátane profilovania.

Aké máte práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov?

Právo na prístup k osobným údajom:

Dotknutá osoba má právo na poskytnutie potvrdenia o tom, že prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Dotknutá osoba má právo získať prístup k jej osobným údajom (má právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré má prevádzkovateľ o dotknutej osobe k dispozícii), a informácie o tom ako ich prevádzkovateľ spracúva v rozsahu podľa článku 15 GDPR.

Právo na opravu osobných údajov:

Máte právo na opravu svojich osobných údajov, ak sú nepresné alebo neúplné.

Právo na vymazanie (zabudnutie):

Dotknutá osoba má právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a to za podmienok stanovených v čl. 17 GDPR (napr. ak osobné údaje, ktoré o nej prevádzkovateľ získal, už nie sú potrebné na účely, na ktorý sa získavali alebo inak spracúvali). Toto právo dotknutej osoby posúdi prevádzkovateľ z pohľadu všetkých relevantných okolností v súlade s čl. 17 GDPR (napr. prevádzkovateľ žiadosti nevyhovie, ak je spracúvanie potrebné - na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov).

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov:

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie jej osobných údajov, pokiaľ nastane niektorý z prípadov uvedených v čl. 18 GDPR (napr. ak dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia na overenie ich správnosti). Ak sa spracúvanie obmedzilo v súlade s čl. 18 ods. 1 GDPR, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú: a) len so súhlasom dotknutej osoby, alebo b) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo c) na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo d) z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu.

Právo na prenosnosť osobných údajov:

Ak sa spracúvanie zakladá na súhlase alebo na zmluve a vykonáva sa automatizovanými prostriedkami, dotknutá osoba má právo získať svoje osobné údaje, ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi. Pokiaľ je to technicky možné, má právo na prenos údajov priamo od jedného prevádzkovateľa k druhému.

Právo namietať:

Ak sa spracúvanie zakladá na oprávnených záujmoch (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR), dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, vrátane namietania proti profilovaniu založenému na ustanoveniach čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Prevádzkovateľ v takomto prípade nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Právo podať podnet alebo sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov:

Môžete kedykoľvek podať podnet alebo sťažnosť vo veci spracúvania Vašich osobných údajov dozornému orgánu, t. j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel.: +421 2 3231 3214, www.dataprotection.gov.sk .

Na koho sa môžete obrátiť v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov?

Naša spoločnosť nemá vymenovanú zodpovednú osobu. Ak máte akékoľvek otázky alebo podnety v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov alebo ak si chcete uplatniť niektoré z Vašich práv, napíšte nám na: [email protected] . Máte taktiež právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak predpokladáte, že došlo k porušeniu Vašich práv.

Prihlásenie

Vaše termíny už čakajú.

Nemáte účet? Zaregistrujte sa teraz.

Zabudnuté heslo?