Informačná povinnosť

Ako prevádzkovateľ a technický správca rezervačného portálu www.visblee.sk sme sprostredkovateľom, ktorý spracúva osobné údaje zákazníkov podnikateľov, ktorým prenajímame rezervačný portál a ktorých zákazníci si prostredníctvom tohto portálu rezervujú termíny. V tomto prípade ako sprostredkovateľ spracúvame osobné údaje dotknutých osôb (zákazníkov prevádzky) v mene prevádzky.

Pokiaľ si ako zákazník idete rezervovať termín u podnikateľa, ktorý využíva náš rezervačný portál Visblee.sk, bude na tento účel prevádzkovateľom Vašich osobných údajov podnikateľ, u ktorého si idete termín zarezervovať.

Prevádzkovateľ v tomto prípade spracúva osobné údaje na účel rezervovania termínu zákazníkom na právnom základe zmluvy uzatvorenej s dotknutou osobou. Ide o zmluvný vzťah medzi Vami a príslušným prevádzkovateľom (podnikateľom, ktorý Vám ako svojmu zákazníkovi poskytuje svoje služby). Poskytnutie údajov je potrebné, aby Vám prevádzkovateľ mohol v danom termíne poskytnúť Vami požadované služby. Vaše údaje uložené na rezervačnom portáli uchovávame po dobu Vašej registrácie na rezervačnom portáli (do zrušenia užívateľského účtu). Osobné údaje sa spracúvajú v rozsahu meno a priezvisko, mailový a telefonický kontakt.

Do spracúvania sme zapojili aj spoločnosti, ktoré zabezpečujú uchovávanie, bezpečnosť a zálohovanie dát v cloude a programovanie a technickú prevádzku portálu www.visblee.sk. Ako sprostredkovateľ v mene prevádzkovateľov neuskutočňujeme prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie, ani ich nepoužívame na automatizované individuálne rozhodovanie, vrátane profilovania.

Kontaktné údaje prevádzkovateľa ako aj ďalšie informácie o účeloch a podmienkach spracúvania Vašich osobných údajov príslušným prevádzkovateľom sa dozviete na jeho internetovej stránke.

Ako dotknutá osoba máte nasledovné práva, ktoré si môžete uplatniť u príslušného prevádzkovateľa:

Právo na prístup k osobným údajom:

Dotknutá osoba má právo na poskytnutie potvrdenia o tom, že prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Dotknutá osoba má právo získať prístup k jej osobným údajom (má právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré má prevádzkovateľ o dotknutej osobe k dispozícii), a informácie o tom ako ich prevádzkovateľ spracúva v rozsahu podľa článku 15 GDPR.

Právo na opravu osobných údajov:

Máte právo na opravu svojich osobných údajov, ak sú nepresné alebo neúplné.

Právo na vymazanie (zabudnutie):

Dotknutá osoba má právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a to za podmienok stanovených v čl. 17 GDPR (napr. ak osobné údaje, ktoré o nej prevádzkovateľ získal, už nie sú potrebné na účely, na ktorý sa získavali alebo inak spracúvali). Toto právo dotknutej osoby posúdi prevádzkovateľ z pohľadu všetkých relevantných okolností v súlade s čl. 17 GDPR (napr. prevádzkovateľ žiadosti nevyhovie, ak je spracúvanie potrebné - na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov).

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov:

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie jej osobných údajov, pokiaľ nastane niektorý z prípadov uvedených v čl. 18 GDPR (napr. ak dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia na overenie ich správnosti). Ak sa spracúvanie obmedzilo v súlade s čl. 18 ods. 1 GDPR, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú: a) len so súhlasom dotknutej osoby, alebo b) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo c) na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo d) z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu.

Právo na prenosnosť osobných údajov:

Ak sa spracúvanie zakladá na súhlase alebo na zmluve a vykonáva sa automatizovanými prostriedkami, dotknutá osoba má právo získať svoje osobné údaje, ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi. Pokiaľ je to technicky možné, má právo na prenos údajov priamo od jedného prevádzkovateľa k druhému.

Máte tiež právo podať podnet alebo sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel.: +421 2 3231 3214, www.dataprotection.gov.sk.

Prihlásenie

Vaše termíny už čakajú.

Nemáte účet? Zaregistrujte sa teraz.

Zabudnuté heslo?