Späť

Všeobecné podmienky používania

Prevádzkovateľom internetových stránok www.visblee.sk je spoločnosť Visblee Slovensko s.r.o., so sídlom Dukelská 1219/12, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo: 34945/R, IČO: 50 977 903, kontaktné tel. č.: +421 940 520 940, adresa el. pošty: info@visblee.sk. Prevádzkovateľ vydáva tieto podmienky používania pre prístup a využívanie webových stránok www.visblee.sk (ďalej len „Všeobecné podmienky používania“).

I. Úvodné ustanovenia

Prevádzkovateľ prevádzkuje a spravuje webovú aplikáciu pre online booking služieb na svojich internetových stránkach www.visblee.sk (ďalej len „Visblee.sk“). Prevádzkovateľ prenajíma webovú aplikáciu a s ním súvisiace služby iným osobám ponúkajúcim služby (ďalej len „Poskytovateľ“) a umožňuje Poskytovateľovi, aby mal možnosť prostredníctvom webovej aplikácie Visblee.sk poskytovať online booking svojich služieb tretími osobami (ďalej len „Zákazník“).

Prevádzkovateľ len prenajíma webovú aplikáciu Visblee.sk Poskytovateľom, pričom Poskytovateľ a jeho služby sú na stránke Visblee.sk vždy zverejnené spolu s jeho názvom a kontaktnými údajmi – adresa prevádzky, telefonický kontakt, adresa el. pošty, webová adresa ak ich poskytovateľ má.

Tieto Všeobecné podmienky používania bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti osôb využívajúcich webovú aplikáciu Visblee.sk.

II. Zodpovednosti Zákazníka a Prevádzkovateľa

Zákazník potvrdzuje, že sa pred prvým použitím webovej aplikácie Visblee.sk ako aj pred prvým bookingom služby prostredníctvom webovej aplikácie Visblee.sk alebo pred registráciou a vytvorením užívateľského účtu na stránke Visblee.sk riadne oboznámil s aktuálnym znením Všeobecných podmienok používania, tieto akceptuje a zaväzuje sa nimi riadiť a tieto dodržiavať.

Zákazník užíva webovú aplikáciu Visblee.sk bezplatne.

Prevádzkovateľ od Zákazníka nevyžaduje žiadne platby za svoje služby a ani za služby Poskytovateľa, ktoré sú zverejnené na stránke Visblee.sk

Zákazník voči Prevádzkovateľovi prehlasuje a zaručuje sa, že i) spĺňa podmienky, ak sú tieto pri konkrétnej ponuke služby Poskytovateľa vyžadované; ii) všetky údaje, ktoré poskytuje Prevádzkovateľovi, či Poskytovateľovi, sú pravdivé, úplné, presné a správne; iii) sa pred začiatkom používania webovej aplikácie Visblee.sk dôkladne oboznámil s týmito Všeobecnými podmienkami používania, a rovnako i tak so všetkými ďalšími podmienkami, na ktoré je prípadne týmito Všeobecnými podmienkami používania odkazované, že týmto podmienkam úplne rozumie a súhlasí s nimi; iv) bude používať webovú aplikáciu Visblee.sk, bookovať prostredníctvom nej služby Poskytovateľa, hodnotiť a prípadne vkladať príspevky do diskusií prostredníctvom nie viac ako jedného užívateľského účtu; v prípade oprávneného podozrenia, že Zákazník vytvoril a užíva viac užívateľských účtov, má Prevádzkovateľ právo tieto účty zablokovať a zmazať; v)bude prostredníctvom webovej aplikácie Visblee.sk bookovať len toľko služieb Poskytovateľa, koľko je schopný vo vlastnom mene využiť; v prípade oprávneného podozrenia, že Zákazník zabookoval jeho potrebe neúmerné množstvo služieb, prípadne vytvoril pre tento účel viac ako jeden užívateľský účet a tým spôsobil alebo mohol spôsobiť škodu Poskytovateľovi, má Prevádzkovateľ právo jeho účet trvale zablokovať a zmazať; vi) nebude vkladať na stránku Visblee.sk do diskusie príspevky, ktoré by mali urážlivý, diskriminačný alebo inak nevhodný obsah; vii)využije všetky dostupné prostriedky, aby Poskytovateľa včas upozornil alebo ho oboznámil s tým, že termín zabookovaný prostredníctvom webovej aplikácie Visblee.sk nevyužije. Prostredníctvom svojho užívateľského účtu má možnosť v časovom limite stanovenom Poskytovateľom svoj termín presunúť alebo zrušiť; viii) berie na vedomie, že časté rušenie zabookovaných služieb Poskytovateľa znižuje jeho dôveryhodnosť a preto Prevádzkovateľ môže kedykoľvek a to aj bez odôvodneného podozrenia, že Zákazník tak koná vedome za účelom poškodenia Poskytovateľa, na žiadosť Poskytovateľa užívateľský účet Zákazníka dočasne alebo trvalo zablokovať.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za uvedenie nesprávnych údajov Zákazníkom a za škodu tým spôsobenú.

Zákazník je povinný pri užívaní webovej aplikácie Visblee.sk dodržiavať právne predpisy, je povinný vždy rešpektovať práva Prevádzkovateľa aj tretích osôb, najmä pri nakladaní s autorskými dielami a inými predmetmi práv duševného vlastníctva.

Zákazník najmä nesmie i) užívať webovú aplikáciu Visblee.sk v rozpore s týmito Podmienkami používania; ii) komerčne užívať ktorúkoľvek časť webovej aplikácie Visblee.sk spôsobom, ktorý poškodí Prevádzkovateľa a/alebo Poskytovateľa; iii)získavať prihlasovacie údaje iných Zákazníkov; iv) zneužívať, blokovať, modifikovať alebo inak meniť akúkoľvek súčasť webovej aplikácie Visblee.sk, alebo sa čo len pokúsiť narušiť stabilitu, chod alebo dáta webovej aplikácie Visblee.sk; v) používať mechanizmy, programové vybavenie alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku webovej aplikácie Visblee.sk alebo Poskytovateľa. Webovú aplikáciu Visblee.sk je možné užívať len v rozsahu, ktorý nie je na úkor práv ostatných zákazníkov alebo Prevádzkovateľa, a ktorý je v súlade s jeho určením a technickými možnosťami.

Zákazník sa bez ohľadu na iné ustanovenia týchto Všeobecných podmienok používania zaväzuje, že i) nebude používať webovú aplikáciu Visblee.sk, pokiaľ by jeho použitím zo strany Zákazníka došlo k porušeniu právnych predpisov; ii) pokiaľ má menej než 18 rokov, nebude využívať také služby webovej aplikácie Visblee.sk, u ktorých je podmienkou pre užívanie minimálny vek 18 rokov, pričom takéto služby sú identifikované v popise služby so symbolom 18+ alebo iným symbolom rovnakého významu.

V prípade porušenia akejkoľvek povinnosti Zákazníka, nepravdivosti vyhlásenia, či prehlásenia Zákazníka uvedenom v tomto článku Všeobecných podmienok používania, zodpovedá Zákazník Prevádzkovateľovi za akúkoľvek škodu, ktorá Prevádzkovateľovi v tomto dôsledku vznikne.

III.Podmienky používania Zákazníkom

Zákazník užíva webovú aplikáciu Visblee.sk bezplatne.

Prevádzkovateľ od Zákazníka nevyžaduje žiadne platby za svoje služby a ani za služby Poskytovateľa, ktoré sú zverejnené na webovej stránke Visblee.sk

Poskytovateľ má na webovej stránke Visblee.sk zverejnenú ponuku svojich služieb s možnosťou online bookingu v dátume a čase, kedy je možné služby Poskytovateľa využiť. Ak sa Poskytovateľ rozhodne k svojim službám zverejniť aj ceny za služby (napr. v názve služby, v krátkom popise služby, popise služby, popise prevádzky Poskytovateľa, prípadne inou formou), ceny sú vedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

Ak má Zákazník záujem bookovať služby Poskytovateľa prostredníctvom webovej aplikácie Visblee.sk zvolí vhodný termín využitia služby Poskytovateľa, zvolí zamestnanca alebo pracovisko (ak ho Poskytovateľ uviedol v súvislosti so službou) a vyplní všetky požadované údaje pri bookingu – meno a priezvisko, telefónne číslo, adresu elektronickej pošty, počet bookovaných miest (ak je služba určená pre viac ako jedného Zákazníka) a poznámku (ak ju Poskytovateľ vyžaduje). Po potvrdení údajov je Zákazníkovi záväzne vytvorený termín u Poskytovateľa. Zadané údaje je možné meniť pomocou príslušných elektronických funkcii a tlačidiel (napr. funkcia tlačidla Späť pri bookingu služby).

Všetky takto bookované služby u Poskytovateľa/ov služieb sa Zákazníkovi zhromažďujú vo svojom užívateľskom účte, do ktorého sa prihlási pomocou prihlasovacích údajov, ktoré zadal pri registrácii na stránke Visblee.sk. Vo svojom užívateľskom účte môže Zákazník svoje termíny prezerať, presúvať alebo rušiť (ak mu to Poskytovateľom zadaný časový limit umožňuje), pridávať prevádzky Poskytovateľa do „Obľúbených“ prezerať históriu minulých termínov a meniť údaje zadané pri registrácii vrátane prihlasovacích údajov.

Poskytovateľ môže bookované služby Zákazníka presunúť alebo zrušiť prostredníctvom svojho účtu. O presune alebo zrušení termínu Zákazníka Poskytovateľom je Zákazník automaticky upozornený prostredníctvom elektronickej pošty na adresu, ktorú zadal pri registrácii na stránke Visblee.sk a prostredníctvom upozornenia vo svojom užívateľskom účte.

Zákazník berie na vedomie, že náklady, ktoré mu vzniknú pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s bookovaním služby prostredníctvom webovej aplikácie Visblee.sk, ako sú náklady na internetové pripojenie, náklady na prípadné telefonické hovory, prípadne zasielanie SMS správ, stiahnutie elektronických aplikácii a iné, si Zákazník hradí sám a to podľa dohodnutých podmienok s dodávateľmi týchto služieb pre Zákazníka.

Poskytovateľom je Zákazník automaticky upozornený prostredníctvom elektronickej pošty na adresu, ktorú zadal pri registrácii na Visblee.sk a prostredníctvom upozornenia vo svojom užívateľskom účte.

Zákazník berie na vedomie, že náklady, ktoré mu vzniknú pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s bookingom služby prostredníctvom webovej aplikácie Visblee.sk

IV. Podmienky používania Poskytovateľom, cena a platobné podmienky

Prevádzkovateľ prenajíma webovú aplikáciu Visblee.sk Poskytovateľom.

Cena za užívanie webovej aplikácie Visblee.sk závisí od zvoleného modelu. Prevádzkovateľ si zvolí Visblee Start , Visblee Smart alebo Visblee Business.

Model Visblee Start

Cena za užívanie webovej aplikácie Visblee.sk v rámci modelu Visblee Start je 0€. Jedná sa o skúšobnú demo verziu, v ktorej si poskytovateľ môže otestovať všetky funkcionality a zverejniť jednu ľubovoľnú službu. Užívanie modelu Start nie je časovo limitované. Cena za online support Prevádzkovateľa u Poskytovateľa je zdarma.

Model Visblee Smart

Cena za užívanie webovej aplikácie Visblee.sk v rámci modelu Visblee Smart závisí od počtu online bookingov vykonaných Zákazníkom u Poskytovateľa.

Poplatok za booknutú službu Zákazníkom u Poskytovateľa v rámci modelu Visblee Smart je pre každý booking fixný v hodnote 0,83€ bez DPH, (83 centov bez DPH) alebo 1€ s DPH.

Poskytovateľ obdrží od Prevádzkovateľa zdarma kredit na 10 online objednávok Zákazníka. Teda poplatok za zabookovanú službu x 10 online bookingov.

Za interné užívanie webovej aplikácie Visblee.sk Poskytovateľ neplatí. Interným užívaním sa myslí najmä pridávanie a evidencia termínov, pridávanie ľubovoľného počtu zamestnancov a služieb.

Celkovú cenu za užívanie platí Poskytovateľ Prevádzkovateľovi vždy na základe vystavenej faktúry Prevádzkovateľom.

Priebežnú výšku fixného poplatku aj celkovej ceny má Poskytovateľ k dispozícii vo svojom užívateľskom účte v záložke Fakturácia.

Prevádzkovateľ vystaví faktúru na celkovú cenu vždy v prvý deň v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktorom prebehli online bookingy Zákazníka u Poskytovateľa.

V prípade, že je booking presunutý zákazníkom vrámci mesiaca, booking je započítaný do fakturácie.

V prípade, že je booking presunutý do ďalšieho mesiaca, booking je započítaný vrámci ďalšieho mesiaca.

V prípade, že je booking zrušený zákazníkom, nie je započítaný do fakturácie.

Ak dôjde k zrušeniu bookingu zo strany Poskytovateľa, booking bude rovnako započítaný do fakturácie. V tomto prípade si však Prevádzkovateľ vyhradzuje právo postupovať v súčinnosti s Poskytovateľom tak, aby ani jedna z dotknutých strán nebola neprimerane poškodená.

Model Visblee Business

Cena za užívanie webovej aplikácie Visblee.sk v rámci modelu Visblee Business je stanovená vždy individuálne pre každého Poskytovateľa, nie však menej ako 45€ bez DPH alebo 54€ vrátane DPH za každý začatý mesiac alebo za každý začatý rok užívania webovej aplikácie Visblee.sk.

Poskytovateľ užíva webovú aplikáciu Visblee.sk ako aj všetky jeho súčasné upgrady zdarma na 30 dní od registrácie (ďalej len „Verzia trial“).

Verzia trial začína plynúť dňom registrácie Poskytovateľa.

Fakturačné obdobie začína plynúť prvým dňom po uplynutí Verzie trial.

V aktuálnom mesiaci je vystavená faktúra na alikvotnú časť v závislosti od počtu dní zostávajúcich do konca kalendárneho mesiaca. Následne je vystavená faktúra k 1.dňu v mesiaci.

Cena za offline support Prevádzkovateľa u Poskytovateľa je kdekoľvek vrámci územia Slovenskej republiky zdarma.

Poskytovateľ realizuje platbu na základe vystavenej faktúry Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ zasiela faktúru elektronicky na adresu elektronickej pošty, ktorú Poskytovateľ zadal pri registrácii na stránke Visblee.sk najskôr v nasledujúci deň po uplynutí Verzie trial. Splatnosť faktúry je 7 dní odo dňa vystavenia Prevádzkovateľom.

V prípade, že Poskytovateľ prevádzkuje viac prevádzok, pričom služby a ich termíny týchto prevádzok poskytuje prostredníctvom webovej aplikácie Visblee.sk, za každú takúto prevádzku Poskytovateľ platí zvlášť.

Prevádzkovateľ môže prostredníctvom svojich internetových stránok www.visblee.sk krátkodobo zvýhodniť podmienky pre Poskytovateľa v rámci kampane, kde Prevádzkovateľ presne definuje podmienky pre obdobie, v ktorom sa Poskytovateľ zaregistruje a webovú aplikáciu Visblee.sk bude za takto definovaných podmienok používať. Zvýhodnenie podmienok sa týka najmä ceny za služby Prevádzkovateľa, splatnosti vystavených faktúr Prevádzkovateľa Poskytovateľovi a trvanie obdobia Verzie trial.

Doplnková služba Hodnotenia

Doplnková služba Hodnotenia umožňuje užívateľom hodnotiť prevádzku spôsobom hviezdičiek od 1 až 5, ako aj konkrétnym hodnotením služby, či už formou hviezdičky alebo tiež slovným hodnotením.

Cena za užívanie doplnkovej služby Hodnotenia je 135€ bez DPH / jednorázovo alebo 162€ vrátane DPH jednorázovo.

Poskytovateľ užíva doplnkovú službu 30 dní zdarma od je aktivácie.

Fakturačné obdobie začína plynúť dňom po skončení 30 dní od aktivácie doplnkovej služby.

Spoločné ustanovenia pre Visblee Start, Smart a Business

Poskytovateľ realizuje platbu na základe vystavenej faktúry Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ zasiela faktúru elektronicky na adresu elektronickej pošty, ktorú Poskytovateľ zadal pri registrácii na stránke Visblee.sk najskôr v nasledujúci deň po uplynutí Verzie trial. Splatnosť faktúry je 7 dní odo dňa vystavenia faktúry Prevádzkovateľom.

Poskytovateľ realizuje platbu bezhotovostným prevodom alebo hotovostným vkladom na niektorý z účtov vedených v:

Československej obchodnej banke, a.s., so sídlom Žižkova 11, 811 02 Bratislava, IBAN:SK 77 7500 0000 0040 2481 5392, BIC (SWIFT): CEKOSKBX, ako variabilný symbol zadá Poskytovateľ svoje IČO,

a v

Tatra banke a.s. so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, IBAN: SK03 1100 0000 0029 4507 8463, BIC (SWIFT) TATRSKBX ako variabilný symbol zadá Poskytovateľ svoje IČO.

V prípade, že Poskytovateľ prevádzkuje viac prevádzok, pričom služby a ich termíny týchto prevádzok poskytuje prostredníctvom webovej aplikácie Visblee.sk, za každú takúto prevádzku Poskytovateľ platí zvlášť.

V prípade, že Poskytovateľ prevádzkuje viac prevádzok, pričom služby a ich termíny poskytuje prostredníctvom webovej aplikácie Visblee.sk, pre každú túto prevádzku si môže zvoliť rozdielny model spolupráce.

Zmeny v cenách, v trvaní Verzie trial alebo výške zdarma kreditu za online bookingy Zákazníka u Poskytovateľa, je Prevádzkovateľ povinný zverejniť na svojich internetových stránkach www.visblee.sk a/alebo prostredníctvom týchto Všeobecných podmienok používania a týkajú sa Poskytovateľov, ktorí sa zaregistrujú až po dni zverejnenia týchto zmien.

V prípade, že poskytovateľ neuhradí dohodnutú cenu riadne a načas, Prevádzkovateľ má právo dočasne alebo trvale obmedziť schopnosť účtu prijímať rezervácie Zákazníka na služby Poskytovateľa, prípadne účet Poskytovateľa vymazať.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za obdobie, kedy Poskytovateľ riadne, správne a včas vo svojom účte nezadá svoje identifikačné údaje, údaje pre fakturáciu a údaje a dáta nevyhnutné pre riadne a správne fungovanie online bookingov služieb Poskytovateľa Zákazníkom – služby, trvanie služieb, popisy služieb, prípadne zamestnancov, ktorí služby u Poskytovateľa vykonávajú a Prevádzkovateľ z tohto dôvodu nesprístupní účet Poskytovateľa pre online booking služieb Zákazníkom.

Prevádzkovateľ môže upozorniť Poskytovateľa aby tieto údaje doplnil alebo zadal správne. Prevádzkovateľ upozorní poskytovateľa telefonicky alebo elektronicky na telefónne číslo alebo adresu elektronickej pošty, ktoré zadal Poskytovateľ pri registrácii.

Prevádzkovateľ môže prostredníctvom svojich internetových stránok www.visblee.sk krátkodobo zvýhodniť podmienky pre Poskytovateľa v rámci kampane, kde Prevádzkovateľ presne definuje podmienky pre obdobie, v ktorom sa Poskytovateľ zaregistruje a webovú aplikáciu Visblee.sk bude za takto definovaných podmienok používať. Zvýhodnenie podmienok sa týka najmä ceny za služby Prevádzkovateľa, splatnosti vystavených faktúr Prevádzkovateľa Poskytovateľovi, trvanie obdobia Verzie trial alebo výšky pridelených zdarma kreditov na online bookingy Zákazníka u Poskytovateľa.

Prevádzkovateľ môže neaktívne profily Poskytovateľov deaktivovať. Dlhodobo neaktívnym profilom Poskytovateľa je profil, do ktorého sa od aktivizácie Prevádzkovateľom Poskytovateľ neprihlásil viac ako 14 dní kalendárnych dní.

Prevádzkovateľ vždy upozorní Poskytovateľa na skutočnosť, že jeho profil nie je aktívny mailom alebo telefonicky.

Prevádzkovateľ môže registráciu Poskytovateľa, ku ktorej nie je priradený alebo vytvorený žiadny profil viac ako 14 kalendárnych dní vymazať.

Prevádzkovateľ vždy upozorní Poskytovateľa, že k jeho registrácii nie je priradený alebo vytvorený profil mailom alebo telefonicky.

Zmeny v cenách za užívanie webovej aplikácie Visblee.sk sú vždy platné pre nových zaregistrovaných Poskytovateľov.

V. Doplnkové služby pre Poskytovateľa, cena a platobné podmienky

Prevádzkovateľ môže poskytnúť Poskytovateľovi doplnkové služby v súvislosti so zaregistrovaním a spustením účtu Poskytovateľa na stránke Visblee.sk.

Prevádzkovateľ môže Poskytovateľovi poskytnúť:

  • Zaškolenie pracovníka/pracovníkov prevádzky poskytovateľa
  • Spustenie účtu Poskytovateľa osobne na prevádzke Poskytovateľa, ktorú vykoná poverený personál Prevádzkovateľa
  • Zavedenie existujúcich termínov Zákazníkov Poskytovateľa na rezervačný portál Visblee.sk, ktoré sú evidované na prevádzke Poskytovateľa

Cenu za doplnkové služby je povinný prevádzkovateľ zverejniť na svojich internetových stránkach www.visblee.sk

Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH.

O využitie doplnkových služieb a termínoch využitia doplnkových služieb môže Poskytovateľ požiadať Prevádzkovateľa telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty.

Prevádzkovateľ Poskytovateľovi vystaví faktúru do 3 dní od využitia doplnkových služieb Prevádzkovateľa Poskytovateľom na cenu celkom za doplnkové služby, ktoré Poskytovateľ využil so splatnosťou 7 dní od doručenia.

Zmeny v poskytovaných doplnkových službách a cenách a splatnostiach je Prevádzkovateľ povinný zverejniť na svojich internetových stránkach www.visblee.sk a prostredníctvom týchto Všeobecných podmienok používania a týkajú sa Poskytovateľov, ktorí sa zaregistrujú až po dni zverejnenia týchto zmien.

VI. Zrušenie účtu Poskytovateľom

Poskytovateľ nie je viazaný služby Prevádzkovateľa využívať v presne definovanom období. Zo zrušenia účtu nevyplývajú žiadne sankcie a ani poplatky.

Poskytovateľ môže kedykoľvek požiadať o zrušenie svojho účtu výhradne len mailom na adresu info@visblee.sk

Prevádzkovateľ zruší účet Poskytovateľa k prvému dňu nasledujúceho zúčtovacieho obdobia po zúčtovacom období, v ktorom požiadal o zrušenie svojho účtu.

VII. Zodpovednosť Prevádzkovateľa a Poskytovateľa

Informácie o prevádzke, službách, trvaní služieb, služby vykonávajúcich zamestnancoch a cenách uvedených na internetových stránkach www.visblee.sk sú informáciami, ktoré poskytuje Poskytovateľ, Prevádzkovateľ tak nenesie zodpovednosť za ich správnosť. Vzhľadom na to, že služby (ktoré si bookoval Zákazník) uverejnené Poskytovateľom na stránke Visblee.sk sú dodávané priamo Poskytovateľom, Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za včasné dodanie alebo kvalitu dodaných služieb Poskytovateľom. Zákazník je povinný svoje práva, najmä práva zo zodpovednosti za vady služby, ktoré si bookoval a reklamácie a sťažnosti týkajúce sa týchto služieb uplatňovať priamo u Poskytovateľa.

Poskytovateľ ako dodávateľ služby (ktorú si bookoval Zákazník) je plne zodpovedný za: poskytnutie služby Zákazníkovi, za ich kvalitu a rozsah plnenia, za naplnenie práv Zákazníka vyplývajúcich z online bookingu služby Poskytovateľa, za pravdivosť a úplnosť ponuky služieb zverejnenej na stránke Visblee.sk a za plnenie všetkých práv Zákazníka a povinností vo vzťahu k Zákazníkovi v súvislosti so službou (ktorú si Zákazník bookoval online) vyplývajúcich z platných právnych predpisov.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté na základe alebo v súvislosti s využitím služby Poskytovateľa.

Poskytovateľ sa nesmie prostredníctvom stránky Visblee.sk domáhať u Zákazníka citlivých informácii alebo osobných údajov (adresa trvalého pobytu Zákazníka, rodné číslo Zákazníka, príslušnosť Zákazníka k etniku, rase, náboženstvu, svetonázoru, politickej príslušnosti, zdravotnom stave Zákazníka, pohlavnom živote a.i., na ktoré sa vzťahuje §13 Zákona 122/2013 Z.z), okrem informácii a osobných údajov Zákazníka, ktoré Zákazník poskytol Prevádzkovateľovi pri registrácii, kde Zákazník vyjadril svoj súhlas so spracovaním poskytnutých osobných údajov pre informačné systémy Prevádzkovateľa.

Poskytovateľ nesmie i, ponúkať termíny na rovnaké služby v rovnakej prevádzke prostredníctvom dvoch účtov; ii, manipulovať so svojimi údajmi s cieľom opätovne využiť Verziu trial v rovnakej prevádzke; iii, dopúšťať sa takého konania, ktoré by mohlo poškodiť Prevádzkovateľa napr. tým, že sa Poskytovateľ opätovne bude registrovať na stránke Visblee.sk s cieľom opätovne využiť Verziu trial. V prípade odôvodneného podozrenia takéhoto konania môže Prevádzkovateľ Poskytovateľovi dočasne alebo trvale zablokovať účet, prípadne účet vymazať.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť spustenie profilu Poskytovateľa podľa svojho uváženia.

Poskytovateľ súhlasí s tým, že Prevádzkovateľ môže zverejniť ponuku jeho služieb, obchodné meno alebo názov prevádzky spolu s vizuálnymi materiálmi, ktoré poskytol Poskytovateľ pri registrácii na sociálnej sieti Facebook.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že nezverejní také informácie a taký obsah na sociálnej sieti Facebook, ktorý by mohol Poskytovateľovi spôsobiť škodu.

Prevádzkovateľ súhlasí, že Poskytovateľ môže na svojej stránke na sociálnej sieti Facebook zverejniť všetky informácie v súvislosti s Visblee.sk.

Poskytovateľ sa zaväzuje, že zverejnené ceny za využívanie jeho služieb Zákazníkom sú vrátane DPH.

Poskytovateľ je povinný uchovávať prístupové údaje , email a heslo, slúžiace k správe a editácii svojmu profilu takým spôsobom, aby nemohlo dôjsť k zneužitiu. V prípade poskytnutia údajov tretím osobám , nenesie prevádzkovateľ zodpovednosť za zneužitie údajov.

VIII. Autorské práva

Prevádzkovateľ je vlastníkom webovej aplikácie Visblee.sk. Webová aplikácia Visblee.sk je autorským dielom i databázou v zmysle zákona č. 185/2015 Z.z., autorský zákon, v platnom a účinnom znení. Prevádzkovateľ vykonáva všetky majetkové práva vzťahujúce sa k webovej aplikácii Visblee.sk. Obsah webovej aplikácie Visblee.sk nie je možné uchovávať, upravovať, šíriť ani k nemu vykonávať iné majetkové práva, okrem prípadov ak by k takémuto konaniu udelil Prevádzkovateľ vopred svoj súhlas.

IX. Záverečné ustanovenia

Prístup do webovej aplikácie Visblee.sk a užívanie Visblee.sk je pre Zákazníka bezplatné. Zákazník však sám znáša svoje vlastné náklady, ktoré mu vzniknú v súvislosti s realizáciou prístupu a používania webovej aplikácie Visblee.sk (t.j. náklady na internetové pripojenie a iné), ktoré si hradí Zákazník sám a to podľa dohodnutých podmienok s dodávateľmi takýchto služieb pre Zákazníka.

Prevádzkovateľ nezaručuje neprerušený prístup na stránku Visblee.sk, ani bezchybnosť a bezpečnosť Visblee.sk. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú Zákazníkom pri realizácii prístupu a užívaní Visblee.sk, vrátane prípadnej škody vzniknutej pri sťahovaní dát uverejnených na stránke Visblee.sk, škody spôsobené prerušením prevádzky, poruchou webovej aplikácie Visblee.sk, počítačovými vírusmi, škodou v dôsledku straty dát, zisku, neoprávneného prístupu k prenosom a dátam Zákazníkov, či škody vzniknuté v súvislosti s využitím informácií zverejnených na stránke Visblee.sk. Kliknutím na niektoré odkazy na stránke Visblee.sk môže dôjsť k opusteniu stránky Visblee.sk a k presmerovaniu na webové stránky tretích subjektov. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek obmedziť alebo ukončiť prístup Zákazníka na stránku Visblee.sk. Zákazník nesie zodpovednosť za škody vzniknuté neoprávneným zásahom Zákazníka do webovej aplikácie Visblee.sk alebo systému, ktorý realizuje prenos z aplikácie Visblee.sk tretím osobám.

Prevádzkovateľ prenajíma webovú aplikáciu Visblee.sk Poskytovateľom a nenesie zodpovednosť za prípadné nedostatky, či závadnosť obsahu alebo vzhľadu materiálov zverejňovaných Poskytovateľmi na stránke Visblee.sk. Prevádzkovateľ nezodpovedá za úplnosť, presnosť, pravdivosť materiálov zverejňovaných na stránke Visblee.sk, ani za prípadné nekalosúťažné konanie Poskytovateľov prostredníctvom stránky Visblee.sk alebo porušenie osobných alebo autorských práv.

Webová prezentácia iných objektov, na ktoré internetové stránky Prevádzkovateľa www.visblee.sk odkazujú, nie sú pod kontrolou Prevádzkovateľa a Prevádzkovateľ nezodpovedá za ich obsah či vzhľad. Prevádzkovateľ zároveň nenesie žiadnu zodpovednosť za reklamu či propagáciu prevádzkovanú akoukoľvek treťou osobou prostredníctvom internetových stránok www.visblee.sk.

Všetky právne vzťahy vznikajúce na základe alebo v súvislosti so stránkou Visblee.sk sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky a to bez ohľadu na to, odkiaľ bol prístup a užitie stránky Visblee.sk realizované. Pokiaľ je alebo sa stane niektoré z ustanovení Všeobecných podmienok používania neplatným alebo neúčinným, namiesto takýchto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou niektorého ustanovenia nie je dotknutá platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení.

Prevádzkovateľ môže znenie týchto Všeobecných podmienok používania meniť alebo dopĺňať. Prevádzkovateľ bude informovať Zákazníkov ako aj Poskytovateľov na stránke Visblee.sk prípadne iným vhodným spôsobom tak, aby sa s aktuálnym znením Všeobecných podmienok používania mohli Zákazníci ako aj Poskytovatelia bez neprimeraných ťažkostí zoznámiť. Nové Všeobecné podmienky používania nadobúdajú účinnosť okamihom ich zverejnenia na stránke Visblee.sk a nahrádzajú ich predchádzajúce znenie a v prípade objednávok sa budú aplikovať na objednávky zaslané po nadobudnutí účinnosti. Vzťahy, ktoré neupravujú tieto Všeobecné podmienky používania, sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.

Tieto Všeobecné podmienky používania sú platné a účinné od 28.3.2020

Pozvať prevádzku

Chceli by ste sa objednávať online do vašej obľúbenej prevádzky, ktorá ešte nie je na Visblee? Pozvite prevádzku do Visblee!

Pozvať prevádzku
Prihlásenie

Vaše termíny už čakajú.

Nemáte účet? Zaregistrujte sa teraz.

Zabudnuté heslo?
Pozvať prevádzku

Pozvite svoju oblúbenú prevádzku na Vislee.

;